Nr. 2012/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Pengeregn over små og mellomstore bedrifter

Lisbet Lorentsen, medeier i Tilskudsbasen.dk og Dansk Prosjektrådgivning

Publisert: 06/03/2012

EU har budsjettert med store tilskudd til vekst frem til 2020 for små og mellomstore bedrifter. Hvor finner man disse tilskuddsordningene og hvordan kommer man i gang?

Veien ut av krisen heter SMB

Det er de små og mellomstore bedriftene som driver Europa. De skaper mer enn 90 prosent av alle arbeidsplasser og det er primært de som står for innovasjon og utvikler flest nye produkter og tjenester. Derfor er små og mellomstore bedrifter et sentralt omdreiningspunkt for veksten nå og i fremtiden, og de er nøkkelen til døren ut av den finansielle krisen.

SMB-gruppen representerer et stort potensial for vekst og utvikling, og skal dette potensialet omsettes til virkelighet, forutsetter det risikovillighet og nytenkning. Men selv om virksomhetene er både nytenkende og risikovillige, er ikke dette nok om ikke de nødvendige finansielle og samfunnsmessige fasilitetene også er tilstrekkelig til stede.

Tilgang til finansiering er en forutsetning for å starte virksomhet eller å skape vekst gjennom utvikling og innovasjon, samt å kunne nå ut til nye markeder. Det krever tilførsel av kapital, for eksempel gjennom lån eller investorkapital. Men altfor mange små og mellomstore bedrifter og gründere møter opp forgjeves når de kontakter bankene for å søke om nødvendig kapital. Relevante investorer kan også være vanskelige å komme i kontakt med. De offentlige ordningene som skulle være mer risikovillige enn bankene, krever ofte samme type sikkerhet. Dette fører til at for eksempel kunnskapsbaserte virksomheter ofte ikke kan få lån, fordi de ikke har aktiva som kan stilles som sikkerhet i form av inventar og maskiner.

EU-tilskudd er risikovillige penger som ikke skal betales tilbake

Det som kanskje kan være et spark i riktig retning er den lange rekken av EU-ordninger som vedtas for definerte tidsperioder. Den nåværende runden løper til utgangen av 2013. De nye EU-tilskuddene iverksettes fra januar 2014 og løper til og med 2020. Budsjettet er økt betydelig, og det er avsatt milliardbeløp til tilskuddsordinger som skal sette i gang veksten i EU.

Ofte vil det være et krav om medfinansiering for opp til 50 prosent av kostnadene i et prosjekt, et krav som kan være vanskelig å imøtekomme for SMB. For progressive og fremtidsrettede banker og investorer som tør å satse på denne bedriftsgruppen, kan det her være et nytt område å operere innenfor. En ny aktørrolle for slike instanser kan være å stille som kvalifiserte medspillere for SMB. Når EUs eksperter har vurdert et prosjekt og funnet det bærekraftig og perspektivriktig slik at det kvalifiserer for EU-støtte, bør det implisitt bety at potensialet for god business er tilstede i prosjektet.

I tillegg til den umiddelbare fordelen å få tilført penger, innebærer ordningen andre og mer langsiktige gevinster, som for eksempel:

Utvikling av virksomheten, nye produkter og tjenester
Mye utvikling kan aldri finne sted uten tilskudd. Tilskuddene gis for å sette i gang utvikling og til å gjennomføre aktiviteter som ligger utenfor rekkevidden av de daglige budsjettene. En rekke tilskudd gis til utviklingsprosjekter av opp til 3 års varighet.
 
Nye medarbeidere og prosjektansettelser
 Prosjektansettelser gir mulighet for å tilføre virksomheten ny kompetanse og belaster ikke virksomhetens budsjett på samme måte som faste ansettelser.

Forskning, ny kunnskap, kompetanse og adgang til ressurser

Inngår man i et prosjekt med andre faglige miljøer, suppleres egen viten, og man får adgang til ressurser man ikke selv råder over. Det gis også tilskudd til for eksempel å knytte til seg forskningskompetanse og til anvendelse av forskningsresultater i produksjonen. Mange ordninger gir tilskudd til kompetanseutvikling.
For EU-prosjekter og nordiske prosjekter betyr dette dessuten:

Internasjonalisering

Det internasjonale samarbeidet som ofte er en forutsetning for å motta støtte fra EU eller Norden, innebærer deltakelse i et internasjonalt partnerskap, noe som ofte blir til samarbeid som rekker langt utover prosjektet. Faktisk angir flesteparten av bedriftene som har deltatt i EU-prosjekter nettopp det internasjonale samarbeidet som en av de største eller kanskje aller største gevinsten ved et EU-prosjekt. I tillegg kommer adgangen til nye markeder.

SMB i fokus

EU gir tilskudd til innovasjon, forskning og utvikling innenfor mange sentrale områder, som IT, miljø, energi, transport, medisin, helse, undervisning, kultur, bedriftsutvikling, jobbskapning og mange andre. Men graden av risikovillighet er mye større, og det er fokus på innovasjon. Tilskudd, lån og garantier er ulike former EU benytter når det gis finansiering til bedrifter, primært SMB.

Mengden av tilskuddsordninger er stigende, ikke minst fra 2014, hvor summen av tilskudd vil dobles i forhold til det nåværende nivået, med bakgrunn i den økonomiske krisen Europa er inne i.

Penger - mynter

Felles for stort sett alle EU-tilskudd er at de små og mellomstore bedriftene har høyest prioritet som mottakere av tilskudd, nettopp fordi SMB er EUs vekstmotor og fordi vi skal løse krisen gjennom vekst. Og EU er ikke tilbakeholden med verken tilskudd eller lånemuligheter. Med innovasjon som den alltid gjennomgående røde tråden.

De skandinaviske landene har et godt rykte i EU, og de er velsette tilskuddsmottakere. Norge, som ikke er medlem av EU, vil gjennom EØS-avtalen ha mulighet til deltakelse i flere EU-prosjekter med tilskudd, i henhold til diverse regler for de enkelte ordningene.

Hvordan finne og få tilskudd, lån og garantier

Det finnes enormt mange tilskuddsordinger og fond man kan søke som bedrift, – faktisk så mange at det ikke er mulig å sette opp en liste her.

Med hensyn til å finne egnede tilskuddsordninger eller å få hjelp til søketekniske forhold, finnes det mange muligheter. De to websidene www.cordis.europa.eu/fp7 og www.ec.europa.eu/contracts_grants er gode tjenester for å finne frem til relevante tilskuddsordninger. Det samme gjelder forskjellige danske representasjoner for de enkelte programmene. Mange departementer og direktoratet har også etter hvert tilgang til og informasjon om tilskudd innen sine interesseområder. Det samme gjelder Veksthusene og de regionale Vekstfora.

Nordisk Råd har på sin hjemmeside www.norden.org en oversikt over alle de felles nordiske tilskuddsordningene.

Det finnes også flere private databaser over fond og tilskudd, for eksempel Dansk Prosjektrådgivnings egen, www.tilskudsbasen.dk , hvor SMB’er kan få 2 måneders gratis abonnement og de kan finne tilskudd fra EU, Norden og Danmark. Her kan man også finne håndbøker og guider til hvordan man søker om tilskudd.

Når du søker etter egnede tilskudd, er det en god idé å legge opp til brede søkekriterier. Det er enkelt å se hva som gis til bedrifter, men produserer man for eksempel e-learning programvare, bør man også se på tilskudd til undervisning.

Man behøver heller ikke alltid selv å være søker, men man kan være partner i et prosjekt. Slik kan krevende deler av prosjektet, som for eksempel administrasjon, ivaretas av den av partnerne i et prosjekt som er best rustet til det. For eksempel en offentlig partner med en større administrasjon. EU har partnersøkefasiliteter, hvor man kan se hvilke prosjekter som søker etter partnere og hvor man selv kan søke etter dette.

Dansk Prosjektrådgivning er kunde i vår søsterbank Merkur i Danmark.

Eksempler på EU lån og finansielle instrumenter

2007–2013
Rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (CIP) – garantier, såkornkapital og tilskudd
Disse instrumentene omfatter muligheter for rasktvoksende og innovative SMB’er, SMB-garantimuligheten og såkornkapitalaksjonen. De dekker forskjellige behov avhengig av utviklingstrinnet i den enkelte bedriften. De forvaltes for Europakommisjonen av Det Europeiske Investeringsfond (EIF). Det gis også tilskudd til større utviklingsprosjekter i samarbeid med offentlige partnere. Se http://ec.europa.eu/cip/

Den Europeiske Investeringsbank (EIB) 
Yter lån til SMB’er til forskjellige typer prosjekter.

Det Europeiske Investeringsfond (EIF) – støtte til små virksomheter
EIF gir venturekapital til små virksomheter via venturekapitalfond og veksthus for nye bedrifter. Fondet gir finansielle institusjoner garantier til å dekke deres lån og garantier til SMB.

2014–2020
COSME
COSME – program for virksomheters konkurranseevne og SMB’er – støtter gründere og SMB’er med assistanse til etablering av bedrifter, adgang til finansiering og internasjonal ekspansjon. Videre støtter de myndighetene med å forbedre forretningsmiljøet og lette EUs økonomiske vekst.

HORIZON 2020
Det kommende rammeprogrammet som avløser det nåværende 7. Rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet har som formål å støtte virksomheter med å investere i forskning og innovasjon for å forbedre deres konkurranseevne. Prosessene er forenklet, slik at det blir enklere for SMB’er å få støtte til forskning og innovasjon.