Hopp til innhold

Utlånspolicy

Verdigrunnlag og formål

Verdigrunnlaget ble formulert i stiftelsesdokumentet for Cultura Sparebank høsten 1996. I bankens vedtekter, paragraf 1.2, er bankens todelte formål formulert:

  1. Formålet er ved finansiering av samfunnstjenlige prosjekter å bidra til å skape livskvalitet og livskraftig økonomi innenfor en levende natur.
  2. Banken skal bidra til å utvikle holdninger til penger og økonomi slik at kapital kan styres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet.

Prioriteringer

På utlånssiden prioriteres:

Cultura skal tilstrebe godt, seriøst bankhåndverk og arbeide med en lav risikoprofil.

I all saksbehandling både i administrasjonen og i styret skal man være våken for forhold som skaper inhabilitet, gjøre oppmerksom på slike forhold og gjøre tiltak som nøytraliserer dette.

Se også eget notat om vårt arbeid med klimarisiko (Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD)

Banken har også forpliktet seg til The Climate Change Commitment (3C initiative)

Kvalitativ vurdering av utlånsprosjekter

Culturas oppgave er å medvirke til å realisere initiativer og prosjekter som er i tråd med bankens formål. I denne sammenheng er det viktig å få frem virksomhetens forretningsidé og motiver.

Eksempler på vurderingskriterier:

Grunnlag for Cultura Banks kredittpolicy

De overordnede retningslinjene i dette dokumentet danner grunnlaget for Cultura Banks interne kredittpolicy som skal sikre en forsvarlig, økonomisk holdbar forvaltning av innskyternes midler.

Spesielt om jordbruksfinansiering

I tråd med vårt verdigrunnlag har Cultura valgt å begrense utlån til jordbruksformål til kun å finansiere økologisk og biologisk-dynamisk jordbruk, eventuelt jordbruk som er under omlegging til økologisk dyrking.

Forsøksvirksomhet fra Sverige har beregnet at et bærekraftig økologisk kretsløpsjordbruk vil innebære at forbruket av kjøtt og animalske produkter reduseres til ca. 20 % av dagens nivå. Vi anser at økologisk jordbruk er mer klima- og miljøvennlig, binder mer karbon i jorda og er mer robust ovenfor tørke, enn konvensjonelt jordbruk.

De økologiske gårdene har som regel en allsidig produksjon, som gjør dem mindre sårbare, og de som driver økologisk kretsløpsjordbruk sørger for at ressursene sirkulerer innad i systemet. Dyrene produserer gjødsel til det som dyrkes og får fôr som er produsert på gården.