Hopp til innhold

Bærekraftspolicy

Innledning

Cultura Bank ønsker å bidra til å skape økologisk, sosial og kulturell merverdi og gjøre det mulig for folk å bruke og å plassere penger på en bærekraftig og ansvarlig måte. Hovedverktøyet i dette arbeidet er bankens utlånspolicy. Ifølge denne policyen, verdsettes aktiviteter og prosjekter basert på sosiale, miljømessige, kulturelle, etiske og økonomiske aspekter. Denne policyen er i samsvar med de etiske retningslinjene og andre styringsdokumenter i banken.

Begrepet bærekraftig utvikling

For Cultura Bank innebærer begrepet bærekraftig utvikling en form for vekst som ikke skader jorden, samfunnet eller det enkelte menneske, nå eller i fremtiden. Dette gjelder både i forhold til eksterne interessenter som kunder, myndigheter og samfunnet generelt som for bankens interne utvikling. Virksomheten skal drives økonomisk bærekraftig samtidig som bankens kjerneverdier, basert på en sunn økologisk, sosial og kulturell balanse ivaretas.

Om verdier

Cultura Banks verdier er basert på et samfunnssyn som kan beskrives ved å betrakte samfunnet ut fra tre aspekter. Med vår virksomhet ønsker vi således å fremme:

Slik ivaretar vi våre verdier:

Om samfunnet

Cultura Bank ønsker ved sin bankvirksomhet å bidra positivt til samfunnsutviklingen ved å handle i samsvar med begrepet «social banking», utviklet gjennom mange år gjennom internasjonalt samarbeid. Dette innebærer også at Cultura Bank har som mål å øke bevisstheten om enkeltindividets ansvar og muligheter knyttet til penger og innflytelse i samfunnet. Cultura Bank skal derfor være en transparent bank som gjør det mulig for folk som tar ansvar for pengenes funksjon i samfunnet å følge med på hvordan pengene er investert gjennom bankens utlån og øvrig forvaltning av kundenes innskudd.

Ansatte

Cultura Bank vil være et godt sted å arbeide og en attraktiv arbeidsgiver. Det interne arbeidet i banken skal ha former som støtter samfunnets mål om utdanning, deltakelse, livslang læring og formidling av individuell kreativitet.

Vi tar dette ansvaret ved å:

Se også vår Lønnspolicy

Kunder og egenkapitalbeviseiere

Cultura Banks innskuddskunder og eiere av egenkapitalbevis bidrar til å finansiere prosjekter i samsvar med bankens utlånspolicy. Cultura Bank gjør det på denne måten mulig å la sine kunder  bidra til et bærekraftig samfunn gjennom sine sparepenger.

Vi ivaretar dette ansvaret ved å:

Miljø

MiljofyrtaarnlogoCultura Bank påvirker det ytre miljøet både direkte og indirekte. Direkte klimapåvirkning blir forårsaket av reiser og energibruk, gjennom bruk av materialer og avfallshåndtering, samt gjennom våre innkjøp. Den største miljøpåvirkningen skjer indirekte gjennom våre utlån.

For å systematisere og kontrollere vårt miljøarbeid er banken sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.
Se vår miljørapport for 2019

Vi tar ansvar for vår direkte innvirkning ved å:

Vi tar ansvar for vår indirekte effekt ved å:

Selskapsstyring

Cultura Bank arbeider i samsvar med anbefalinger for god selskapsstyring utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) med de tilpasninger som følger av at Cultura Bank er en sparebank og ikke et aksjeselskap.

Kommunikasjon og overvåking

Cultura Bank offentliggjør samtlige utlån til bedrifter og prosjekter. Denne åpenheten er bankens viktigste verktøy for å vise hvordan vi fungerer i praksis. Rapportering av bankens bærekraftpolitikk og innvirkning publiseres i bankens årsrapport. Overvåking av bankens bærekraftpolicy skal skje kontinuerlig gjennom hele året som en naturlig del av virksomheten.