Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2022

Publisert: 17/01/2022

Valgkomitéens innstilling er nå klar. Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap, tirsdag den 15. februar 2022 kl. 17.30.

Til våre egenkapitalbeviseiere
Velkommen til valgmøte for egenkapitalbeviseierne

I henhold til bankens vedtekter (§§ 3-2,-3-3 og 3-7) og finansforetaksloven skal det avholdes valg til forstanderskapet blant egenkapitalbeviseierne

tirsdag den 15. februar 2022 kl. 17.30. – Sted: Cultura Sparebank, Holbergs gate 1, Oslo

Møtet vil avholdes digitalt dersom gjeldende regler for smitteverntiltak på møtetidspunktet ikke tillater fysiske møter. Informasjon vil oppdateres på denne side og påmeldte egenkapitalbeviseiere vil bli underrettet om møtested/lenke til møte.   

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i valgmøtet bes melde seg senest tirsdag den 08. februar 2022 kl. 15:00 på skjemaet under eller per telefon 22 99 51 99. Vennligst ta med gyldig legitimasjon til møtet.

Hvis dere ikke har anledning til å møte selv ved valg av medlemmer til forstanderskapet i Cultura Sparebank, kan dere gi fullmakt på vedlagte skjema. Denne må være banken i hende i signert stand senest den 8. februar 2022 kl. 15:00, levert på bankens kontor, skannet/fotografert og sendt via skjemaet under, i nettbanken eller sendt per brev (postlagt i god tid før fristen).

Egenkapitalbeviseierne er representert ved 4 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år.

Ved årets valg står medlem Åsa Jeppsson og varamedlem Morten Ingvaldsen på valg.

Myndige personer som er eiere av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representanter for egenkapitalbeviseierne. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis har 1 stemme. Ingen kan avgi stemme for mer enn 10 % av bankens totale antall egenkapitalbevis, dvs. 8 530 egenkapitalbevis. Regler om konsolidiering av eierskapet følger av Finansforetakslovens § 6-5.

Liste over medlemmer av forstanderskapet finner dere her. Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest mandag den 31. januar 2022 kl. 15:00. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel. Valgkomitéens innstilling gjøres tilgjengelig på samme måte.

Spørsmål angående valget kan rettes til Stian Torstenson, stian@cultura.no, tlf. 2299 5185.

Vi håper dere kan avse tid til å delta i valget. Godt valg!


Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta i valget og jeg:


møter personliggir fullmakthar med fullmakt
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):

Dersom du møter på vegne av andre til valget, vennligst fyll ut fullt navn/firmanavn og fødselsdato (6 siffer) /organisasjonsnummer til den du møter på vegne av. Hvis du representerer flere, kan du sende inn dette nettskjemaet flere ganger.

Fullmaktskjema kan skrives ut, signeres og scannes/fotograferes og lastes opp her Du kan også medbringe fullmakten på møtet.

Maks størrelse på vedlegg er 20MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.