Valg for egenkapitalbeviseiere 2024

Publisert: 17/01/2022

Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap.

Til våre egenkapitalbeviseiere
Velkommen til valgmøte for egenkapitalbeviseierne

I henhold til bankens vedtekter (§§ 3-2,-3-3 og 3-7) og finansforetaksloven skal det avholdes valg til forstanderskapet blant egenkapitalbeviseierne.

Egenkapitalbevisvalg og påmelding

Skal du gi fullmakt eller skal stemme på vegne av en bedrift må du melde deg på Egenkapitalbevisvalget før valget. I påmeldingen må du oppgi
e-postadressen til den som skal stemme. Vi bruker den registrerte
e-postadressen for å identifisere den som skal stemme når valget gjennomføres. Påmeldingen er åpen i perioden 16.01 – 4.02.2024.

Meld deg på

Er du privat eier og skal stemme selv trenger du ikke melde deg på.

Valget er åpent fra 7.–14.02.2024. Du må ha BankID for å kunne stemme.

Stem i valget

Egenkapitalbeviseierne er representert ved 4 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år.

Ved årets valg står medlem Holger Schlaupitz på valg.

Myndige personer som er eiere av egenkapitalbevis, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representanter for egenkapitalbeviseierne. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis har 1 stemme. Ingen kan avgi stemme for mer enn 10 % av bankens totale antall egenkapitalbevis, dvs. 9028 egenkapitalbevis. Regler om konsolidiering av eierskapet følger av Finansforetakslovens § 6-5.

Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest mandag den 30. januar 2024 kl. 15:00. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel. Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig på samme måte.

Vi håper dere kan avse tid til å delta i valget. Godt valg!