Ikon med penn og et ark med skrift

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2021

Publisert: 19/01/2021

Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap, onsdag den 17. februar 2021 kl. 17.30.

Til våre egenkapitalbeviseiere
Velkommen til valgmøte for egenkapitalbeviseierne

I henhold til bankens vedtekter (§§ 3-2,-3-3 og 3-7) og finansforetaksloven skal det avholdes valg til forstanderskapet blant egenkapitalbeviseierne

onsdag den 17. februar 2021 kl. 17.30. 

Styret i banken har vedtatt at valgmøtet skal avholdes digitalt pga. smittevernsituasjonen. Mer informasjon vil bli gitt til de påmeldte til møtet.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i valgmøtet bes melde seg senest torsdag den 10. februar 2021 kl. 15 på skjemaet under eller per telefon 22 99 51 99. Vennligst ta med gyldig legitimasjon til møtet.

Hvis dere ikke har anledning til å møte selv ved valg av medlemmer til forstanderskapet i Cultura Sparebank, kan dere gi fullmakt på vedlagte skjema. Denne må være banken i hende i signert stand senest den 10. februar 2021 kl. 15, levert på bankens kontor, skannet og sendt via nettbanken eller sendt per brev i vedlagte konvolutt (postlagt i god tid før fristen).

Egenkapitalbeviseierne er representert ved 4 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år.

Ved årets valg står medlem Frank Schmiemann på valg. Valgkomiteens innstilling er at Frank Schmiemann gjenvelges som fast medlem i Forstanderskapet som representant for egenkapitalbeviseierne.

Les hele valgkomiteens innstilling

Myndige personer som er eiere av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representanter for egenkapitalbeviseierne. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis har 1 stemme. Ingen kan avgi stemme for mer enn 10 % av bankens totale antall egenkapitalbevis, dvs. 8 530 egenkapitalbevis. Regler om konsolidiering av eierskapet følger av Finansforetakslovens § 6-5.

Liste over medlemmer av forstanderskapet. Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest 3.2.2021 før kl. 15. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel.

Vi håper dere kan avse tid til å delta i valget. Godt valg!


Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta i valget og jeg:


møter personliggir fullmakthar med fullmakt
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):

Dersom du møter på vegne av andre til valget, vennligst fyll ut fullt navn/firmanavn og fødselsdato (6 siffer) /organisasjonsnummer til den du møter på vegne av. Hvis du representerer flere, kan du sende inn dette nettskjemaet flere ganger.

Fullmaktskjema kan skrives ut, signeres og scannes/fotograferes og lastes opp her Du kan også medbringe fullmakten på møtet.

Maks størrelse på vedlegg er 20MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.