Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2023

Publisert: 17/01/2022

Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap, onsdag den 22. februar 2023.

Til våre egenkapitalbeviseiere
Velkommen til valgmøte for egenkapitalbeviseierne

I henhold til bankens vedtekter (§§ 3-2,-3-3 og 3-7) og finansforetaksloven skal det avholdes valg til forstanderskapet blant egenkapitalbeviseierne

onsdag den 22. februar 2023 kl. 17.30. – Sted: Cultura Sparebank, Holbergs gate 1, Oslo

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i valgmøtet bes melde seg senest onsdag den 15. februar 2023 kl. 15:00 via denne nettsiden eller per telefon 22 99 51 99. Vennligst ta med gyldig legitimasjon til møtet.

Hvis dere ikke har anledning til å møte selv ved valg av medlemmer til forstanderskapet i Cultura Sparebank, kan dere gi fullmakt på eget skjema. Denne må være banken i hende i signert stand senest den 15. februar 2023 kl. 15:00, levert på bankens kontor, skannet/fotografert og sendt via nettsidene/nettbanken eller sendt per brev (postlagt i god tid før fristen).

Egenkapitalbeviseierne er representert ved 4 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år.

Ved årets valg står medlem Anne-Kristin Løes på valg.

Myndige personer som er eiere av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representanter for egenkapitalbeviseierne. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis har 1 stemme. Ingen kan avgi stemme for mer enn 10 % av bankens totale antall egenkapitalbevis, dvs. 8 530 egenkapitalbevis. Regler om konsolidiering av eierskapet følger av Finansforetakslovens § 6-5.

Liste over medlemmer av forstanderskapet finner dere her. Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest mandag den 6. februar 2023 kl. 15:00. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel. Valgkomiteens innstilling finner du her.

Spørsmål angående valget kan rettes til Stian Torstenson, stian@cultura.no, tlf. 2299 5185.

Vi håper dere kan avse tid til å delta i valget. Godt valg!


Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.