Velferdsalliansen

Vegg med grafitti

Velferdsalliansen, EAPN Norge, er et landsdekkende samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og grupper i Norge som arbeider for en rettferdig sosialpolitikk som inkluderer alle.

Velferdsalliansen er en organisasjon av og for mennesker som har erfart eller erfarer fattigdom og/eller sosial ekskludering.

De er medlem av EAPN, European Anti Poverty Network, 31 nasjonale nettverk av frivillige organisasjoner og grasrot grupper som er aktiv i kampen for sosial rettferdighet i EU, Norge, Island, Serbia og Makedonia, samt 13 europeiske organisasjoner innen det sosialpolitiske felt.

Formål:

  • Avskaffe fattigdom
  • Forbedre levestandarden og livskvaliteten for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte
  • Bidra til økt brukermedvirkning
  • Bedre økonomi og arbeidsvilkår for sine organisasjoner, foreninger og grupper

Fotoet øverst viser barnas bidrag til Fattigdomshøringen i juni 2017.