Hopp til innhold

Overordnet policy

Presisering av Cultura Banks policies for virksomheten

Positiv seleksjon som hovedprinsipp

Cultura Bank opererer med positive kriterier for utlån, og i tråd med dette prinsippet er det viktigere å fremheve hva banken gjør enn å liste opp det den ikke gjør. Dette utgangspunktet bidrar i seg selv til å utelukke aktiviteter som bryter internasjonale regler og retningslinjer for bærekraftig utvikling. Banken følger videre en policy der den praktiserer åpenhet i sin utlånspolicy, manifestert gjennom offentliggjøring av alle bankens næringslån. Den resterende del av utlånsporteføljen består av boliglån til private samt noen mindre lån til diverse private formål.

Forholdet til internasjonale konvensjoner og retningslinjer

Der dette anses relevant, ønsker vi å tydeliggjøre bankens politikk i forhold til internasjonale konvensjoner. Selv om mange av disse gjelder virksomhetsområder Cultura er ikke involvert i,  ønsker vi å presisere at Cultura Bank selvsagt står bak disse konvensjonene også der de ikke er relevante for bankens egen virksomhet. Dette gjelder for eksempel utvinning av olje, kull eller metaller og våpenproduksjon- eller handel.

Presiseringen gjelder så vel utlån til ulike næringsformål som plassering av bankens likvide midler, og Cultura Banks grunnleggende etiske retningslinjer gjelder på lik linje for begge disse aktivitetene. Cultura Bank investerer kun i aksjer i selskaper som banken har en strategisk interesse av å samarbeide med.
Bakgrunnen for at vi nå fremhever dette er at Cultura Bank ønsker å være med i Fair Finance Guide. Fair Finance Guide prosessen er i utgangspunktet ikke strukturert for å vurdere de bankene som allerede arbeider på en bærekraftig måte basert på begreper som «Sustainable Banking», «Social Banking» eller «Values Based Banking».

gabv-logoSom en illustrasjon på hva disse begrepene dreier seg om, viser vi til erklæringen “The Berlin declaration” medlemsbankene i  «Global Alliance for Banking on Values» (GABV) stilte seg bak i forbindelse med sitt årsmøte i Berlin i 2013.

 

Tematisk behandling

Menneskerettigheter

Cultura Bank har respekt for enkeltindividets rettigheter og plikter nedfelt i sitt stiftelsesdokument som også reflekteres i bankens vedtekter.

Klimaendringer

To-gradersmålet for global oppvarming anses i følge FNs klimapanel å være det maksimale av det verden kan tolerere uten at konsekvensene blir uhåndterlige.

Cultura Bank skal gjennom sin virksomhet direkte og indirekte gjennom sine investeringer, bidra til at dette målet kan oppnås. Cultura Bank har de siste årene fulgt opp sine karbonutslipp og kjøper blant annet klimakvoter for å kompensere for sine tjenestereiser og strømforbruk. Klimakvotene kjøpes fra SEKEMs skogplantingsprosjekter i den egyptiske ørkenen og det biodynamiske jordbruket på SEKEM-gårdene. Gjennom CO2-berikelsen i den tidligere karrige sandjorden i ørkenen skaper SEKEM et levebrød for den voksende egyptiske befolkningen og gir også et aktivt bidrag til klimabeskyttelse.

Ingen av bankens ansatte bruker daglig bil til og fra jobb. CO2 belastningen rapporteres i bankens årsrapport.

MiljofyrtaarnlogoFor å systematisere og kontrollere vårt miljøarbeid er banken sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.

Cultura Bank mener det er viktig at bedrifter overvåker og rapporterer sine karbonutslipp for å vise utviklingen av disse. Banken arbeider aktivt for å representere bærekraftig utvikling og klimaspørsmål og støtter også andre organisasjoner som arbeider for samme mål. Dette betyr selvfølgelig også at grupper og bedrifter som arbeider i motsatt retning, med lobbyvirksomhet eller på andre måter, ikke blir finansiert eller støttet av Cultura Bank.

Cultura Banks utlånspolicy er fokusert på oppnåelsen av en økologisk, sosial eller kulturell merverdi. Det er således naturlig at våre lånekunder jobber på en bærekraftig måte og at innvirkning på klima blir vurdert og utgjør et kriterium for utlån. Dette gjelder særlig for virksomheter som har en potensielt stor klimapåvirkning, for eksempel landbruk og fast eiendom. Der dette er mulig vil banken oppfordre sine lånekunder å bytte fra fossilt brensel til fornybar energi, og banken vil tilby gunstig finansiering til energibesparende tiltak. Cultura Bank finansierer ikke aktiviteter som produserer ikke-fornybar energi.

Dersom banken skal finansiere fornybar energi, inkludert fornybare drivstoff, skal de siste internasjonale retningslinjer for bærekraft innen dette området benyttes. Det ligger utenfor bankens interesse å vurdere finansiering av klimakompenserende aktiviteter i andre land, da Cultura Bank kun driver virksomhet i Norge.

Cultura Bank følger strenge krav til bærekraft for sine egne innkjøp og valg av leverandører og setter tilsvarende krav til lånekunder når dette er av betydning for deres virksomhet.

Miljø

For å komplettere de positive kriteriene i bankens utlånspolicy avklares det i forbindelse med kredittvurderingen at kunden tar hensyn til momenter som avskoging, landskapsvern, mangfold og truede arter, spesielt i tilfeller hvor dette ikke allerede er beskyttet av staten. Virksomhetene skal ikke bidra til innføring av fremmede skadelige arter og følge Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer.

Når det gjelder å finansiere selskaper i Norge som har som virksomhet å handle med andre land, legges det opp til at kunden fra sine leverandører krever avtaler om beskyttelse av for eksempel regnskog, mangrove sumper og andre våtmarker, naturreservater av ulike slag, og utryddelse av truede arter i henhold til relevante internasjonale konvensjoner. Ingen handel med truede arter kan forekomme.

Arbeidstakerrettigheter

Cultura Bank utlånsvirksomhet foregår i Norge, der de fleste arbeidstakerrettigheter som finnes i internasjonale konvensjoner er lovpålagte og dermed ikke inngår spesifikt i bankens policy. Når det gjelder å finansiere selskaper i Norge som har som virksomhet å handle med andre land, krever banken at selskapet krever arbeidstakerrettigheter av sine leverandører i andre land etter internasjonale konvensjoner. Fairtrade-merking er en måte å kontrollere dette på. Det følger naturlig av dette at Cultura Bank heller ikke finansiere selskaper som bevisst bryter norsk lov på området.

Et kriterium som vektlegges i Cultura Banks utlånspolicy er sosial merverdi. I dette ligger at utlån gis til sosiale samvirker og andre aktiviteter som kan bidra til å gjøre arbeidsmarkedet tilgjengelig for de gruppene i samfunnet som har problemer med komme inn på arbeidsmarkedet, som ungdom og innvandrere.

Skatter og korrupsjon

Som en presisering av Cultura Banks etiske retningslinjer understreker vi at Cultura Bank ikke arbeider for selv å unngå skatt  og ikke gir noen slike råd til kunder. Cultura Bank har ingen datterselskaper og vil ikke yte finansielle tjenester til en kunde som har lagt sin virksomhet i et skatteparadis av skattemessige grunner. Cultura Bank har en klar policy mot bestikkelser, og tilsvarende krav gjelder også for de selskapene som banken låner ut til.

Åpenhet og ansvarlighet

Cultura Bank er en liten, men voksende bank. Bankens policies blir utdypet av skriftlige retningslinjer, skriftlige prosedyrer, regelmessig intern kontroll og intern og ekstern rapportering.

Se også våre Etiske retningslinjer om vårt arbeid mot diskriminering, trakassering og  likestilling.

 

Utlånssektorer

Negative utlånskriterier

Som nevnt i innledningen arbeider Cultura Bank ut fra et prinsipp om positiv seleksjon. For ytterligere å klargjøre hva som ligger i dette understreker vi at Cultura Bank ikke finansierer følgende aktiviteter:

• Våpen av alle typer (såkalte konvensjonelle våpen, klasebomber, kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen). Av dette følger at banken oppfyller alle internasjonale retningslinjer og konvensjoner om våpen.
• GMO, genmodifiserte organismer i landbruket og i matproduksjon.
• Jordbruk, skogbruk, jordbruk og husdyrhold som ikke følger reglene for sertifiseringer for økologisk eller biodynamisk dyrking samt etiske retningslinjer for dyrevelferd.
• Produksjonsprosesser som ødelegger matjord, vann eller luft eller fører til vannmangel.
• Ikke-sertifisert trevirke fra regnskog.
• Storskala vannkraft og dammer
• Gruvedrift
• Ikke-fornybare drivstoff
• Ikke-fornybar energiproduksjon
• Selskaper som benytter seg av bestikkelser, skatteunndragelse eller skatteplanlegging i det landet de opererer.

Plasseringspolicy for likviditetsoverskudd

Bankens respekterer med sin investeringspolicy for likvide midler, så langt dette er mulig, de samme kriteriene som for utlån. Investeringer skal tilsvare den forståelse banken har i forhold til etiske retningslinjer og bærekraft. Av tekniske grunner, i sammenheng med ytelse av betalingsformidling, må banken opprettholde nødvendige kontoer i oppgjørsbank (DNB). Da dette er en funksjon pålagt av myndighetene, kan ikke Cultura Bank velge bort denne banken som leverandør.

DNBs policies følges opp via denne bankens nettsider. Vi har således notert at DNB har signert og sluttet seg til FNs Global Compacts grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon for ansvarlig næringsliv. Disse prinsippene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, grunnleggende ILO-konvensjoner om menneskerettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen og FN-konvensjonen mot korrupsjon. Av dette fremgår spesielt at det ikke investeres i selskaper hvor inntektene hovedsakelig kommer fra produksjon og distribusjon av tobakk, narkotika, kommersiell gambling, våpen og pornografi. Investeringer bør heller ikke gjøres innen fossil energi.

Cultura Bank vil også som en del av sin likviditetsforvaltning inneha en beholdning av obligasjoner utstedt av den Norske Stat samt obligasjoner med direkte pant i boligeiendom.

Generelt om finansplasseringer

Som en ansvarlig investor har Cultura Bank som oppgave å identifisere og oppmuntre selskaper som streber etter en balanse mellom økologiske, sosiale og økonomisk bærekraftig utvikling som en forutsetning for langsiktig avkastning.