Nr. 2021/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Ikoner med FNs bærekraftsmål
Nytt fra Cultura Bank

Bærekraft ute i den store verden

Kjell Fredrik Løvold

Publisert: 31/03/2021

Det er blitt betydelig økt oppmerksomhet om bærekraft i næringslivet, og spesielt i finansnæringen, i løpet av de to-tre siste årene.

Dette representerer en utvikling som Cultura Sparebank med sitt spesielle verdigrunnlag må forholde seg til. EUs taksonomi er et betydningsfullt element i denne utviklingen.

Taksonomien er et klassifiseringssystem, som skal kunne brukes til å avdekke om økonomiske aktiviteter er bærekraftige. Målet er å fremskynde det grønne skiftet i Europa. Et utkast til taksonomi er i løpet av 18 måneder blitt utarbeidet av en ekspertgruppe. Dette første utkastet har deretter vært ute på høring. Det er mottatt over 50 000 høringssvar. Prosessen følger alminnelig lovgivningsspor i EU. Det forventes at den politiske behandlingen vil komme så langt i løpet av 2021 at deler av taksonomien kan tre formelt i kraft pr. 1.1.2022.

EUs taksonomi sees gjerne i sammenheng med FNs 17 bærekraftsmål. Disse har også fått stor internasjonal oppmerksomhet de senere årene.

Cultura har en helhetlig strategi, som er egnet til å bevare bankens posisjon som ledende når det gjelder utvikling av bærekraftig bankvirksomhet. Der andre er opptatt av å redusere skader på naturen, fremhever Cultura betydningen av en sunn relasjon mellom menneske og natur. Dette er grunnleggende sett betinget av samvirke. Begrepet sirkulærøkonomi er sentralt i denne sammenhengen. Cultura fremhever betydningen av samvirke også når det gjelder sosial bærekraft. I det hele tatt vektlegges sosial bærekraft i større grad enn det som ofte gjøres av konkurrentene.

En førsteklasses bærekraftstrategi er bærebjelken i Culturas utvikling. Det er en utfordring for Cultura Bank at andre banker har tilgang til større økonomiske ressurser i sin satsing enn det Cultura for tiden har, men med god og avgjørende tilslutning fra motiverte kapitaleiere, kunder, ansatte og tillitsvalgte ønsker Cultura Sparebank den nye, store oppmerksomheten omkring bærekraft mer enn velkommen. Den konkurransen dette innebærer vil banken gjerne delta i. Ambisjonen er fortsatt å befinne seg helt i tet.