Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tegning av mennesker som feirer etisk bankdrift i et bærekraftig samfunn
Nytt fra Cultura

Bli medeier i Cultura Bank

Banksjef Kjell Fredrik Løvold

Publisert: 20/06/2017

Stadig flere slutter seg til Culturas idégrunnlag og måte å drive bank på, og banken vokser. Derfor inviteres det igjen til å investere i banken, og det er anledning til å tegne seg for kjøp av nye egenkapitalbevis frem til utgangen av august 2017.

Flere hundre personer og institusjoner eier allerede større eller mindre andeler av bankens egenkapital. Vi håper riktig mange gamle og nye kapitaleiere vil være med oss videre, og vi lover å gjøre vårt beste for å ivareta de grunnleggende verdiene i bankens videre utvikling. Økt egenkapital er en nødvendig betingelse for at banken skal kunne fortsette å øke sine utlån.

Cultura Sparebank fyller 20 år i år! Voksen, men ikke alderdomssvekket. Å omtale banken i slike menneskelige termer er ikke bare et forsøk på å være morsom. Banken ble grunnlagt av personer som var opptatt av menneskets relasjoner og utvikling og mener at det er relevant for hvordan en forretningsmessig virksomhet som en bank kan og bør drives. Culturas mest grunnleggende målsetting, bankens kjerneverdier, dreier seg om samfunnsmessige bidrag, sosialt og/eller miljømessig. En fremtredende statsleder har fått mye oppmerksomhet og kritikk for å understreke at han og hans egne må komme ‘first’. Hvis Cultura virkeliggjør sine grunnverdier, skal ikke banken kunne utsettes for den samme kritikken.

Cultura har som målsetting å bidra til en bedre miljøtilstand og bedre samfunnsmessige forhold. Det er fordi kvaliteten i relasjonene mennesker i mellom, og også kvaliteten i relasjonen mellom mennesker og natur, anses som helt avgjørende. I Cultura kombineres disse kjerneverdiene med forståelse for at menneskelige samfunn også må være materielt produktive. Samfunnet må organiseres slik at livsnødvendigheter produseres i tilstrekkelig grad. For mennesker er mat, klær og husly livsnødvendigheter, men også kultur i vid forstand. Mennesker må produsere dette selv. Å få lov til å delta i produksjonslivet bidrar til å fylle livet med mening.

People, planet, prosperity er slagordet til Global Alliance for Banking on Values, et internasjonalt nettverk av finansinstitusjoner, som Cultura er en del av. Det kan kanskje oversettes med mennesker, miljø og merverdi. Merverdi da forstått som produksjonsoverskudd, men ordenes rekkefølge er viktig. Merverdien er nødvendig og viktig, men må ikke få lov til å være den eneste forutsetningen. Det som dessverre ofte skjer er at produksjonsoverskuddet anses som det første og viktigste, mens de mellommenneskelige relasjonene og forholdet til naturmiljøet tillegges lite vekt, så lenge virksomheten holder seg innenfor lovens rammer. Ikke minst i finansnæringen er dette en utfordring. Penger ser pussig nok ut til å bli tillagt en verdi i seg selv. Når det skjer, er man på ville veier. Det særegne med Cultura er at det er en bank som ikke har som kjerneverdi å skape verdinøytralt overskudd målt i kroner. Formålet med Cultura Bank er først og fremst å finansiere prosjekter som ivaretar mennesker og miljø på en god måte, og samtidig skape tilstrekkelig overskudd til å gi grunnlag for bankens videre drift og vekst.

Bankens moderate overskudd gir likevel ikke nok ny egenkapital til å holde tritt med kundetilgangen, derfor er vi avhengige av at nye og gamle investorer slutter opp om Cultura Bank og deltar i årets emisjon.

Les mer og bestill prospekt her