Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Cultura Sparebanks kapitaleiere

Kjell Fredrik Løvold, banksjef, daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 09/12/2020

Våre kapitaleiere er viktige for bankens vekst og utvikling.

Cultura er en sparebank og som sådan til enhver tid avhengig av å ha tilstrekkelig egenkapital til å understøtte driften. Pr. 30.6.2020 var kr 98,8 millioner av bankens totale egenkapital på kr 126,2 millioner direkte eiet av eksterne kapitaleiere. Kr 84,2 millioner eies av egenkapitalbeviseierne. Det er et særsyn blant norske sparebanker at så stor del av egenkapitalen eies av egenkapitalbeviseierne. Det er også veldig spesielt at egenkapitalbevisene er fordelt på et meget stort antall eiere. Omkring 150 personer og institusjoner har en eierandel pålydende kr 100 000,- eller mer. Dette gir Cultura Sparebank et preg av spredt og folkelig eierskap, noe som samsvarer godt med bankens verdigrunnlag.

Banksjef Kjell Fredrik Løvold

De som er interessert i Culturas eksistens og virksomhet kan deles i flere grupper. Det dreier seg om kundene, ansatte, tillitsvalgte og ikke minst egenkapitalbeviseierne. De er gjennom sitt eierskap med på å bære den økonomiske risikoen som følger med bankvirksomheten. Som motytelse har de en berettiget forventning om et visst årlig utbytte når bankens økonomiske resultater gir grunnlag for det. Når bankens virksomhet vokser og utvikler seg, vil det bli behov for å hente inn mer egenkapital gjennom utstedelse og salg av nye egenkapitalbevis. I tiden mellom slike emisjoner vil banken gjerne stimulere til omsetning av egenkapitalbevis. De er fritt omsettelige og kan overdras fra selger til kjøper for den pris disse blir enige om.

Banken ønsker å vise egenkapitalbeviseierne større oppmerksomhet med mer løpende informasjon spesielt rettet mot dem. Til dette formålet har banken inngått avtale om benyttelse av nettportalen OwnersRoom. Her vil det bli lagt ut stadig oppdatert relevant informasjon rettet mot eksisterende og potensielle eiere av egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseiere som har registrert epostadresse i banken, vil motta en epost med påloggingsinformasjon.

Vi håper at våre kapitaleiere, som er så viktige for bankens vekst og utvikling, vil logge seg på OwnersRoom og oppleve dette som et fremskritt i kommunikasjonen med banken. Dette gjelder uavhengig av om eierandelen er stor eller liten. Vi ber om at de egenkapitalbeviseierne som ikke har oppgitt epostadresse til banken, eller er usikre på om det er gjort, tar kontakt slik at vi kan komme i gang med en forbedret informasjonsvirksomhet fra bankens side.

Les mer om egenkapitalbevis