Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hva Cultura Bank handler om

Lars Hektoen

Publisert: 27/02/2013

Bladet Pengevirke har fulgt bankens utvikling i snart 15 år, og temaene som behandles der forteller mye om våre prioriteringer og om bankens utvikling. Layout er blitt friskere med årene, men innholdet har ikke forandret seg så mye siden begynnelsen av 2000-tallet. Vi snakket om miljø og sosial rettferdighet, om økologisk landbruk, om bo- og levefellesskap, om eierskap til luft og vannressurser – temaer som fortsatt er like viktige og som kommer til å være det også i årene som kommer.

Nylig havnet Cultura Bank på toppen i en rangering av landets beste boliglånstilbud, med vårt miljøboliglån. God reklame, syntes vi. I den forbindelse sto det også litt om bankens bakgrunn, og benevnelsen ‘den antroposofiske banken’ ble brukt. Det er en stund siden noen kalte oss dette, men det er også et faktum at våre røtter ligger i den antroposofiske bevegelsen. Våre gründere var sterkt inspirert av GLS Bank i Tyskland, som så absolutt fortjente denne betegnelsen.

Cultura Bank skaper forbindelser mellom mennesker

Rolf Kerler, en av gründerne i GLS, holdt i år 2000 et foredrag som kan leses i Pengevirke nr 2, 3 og 4 fra år 2002. Han begynner med å bruke betegnelsen menneskelig bankvirksomhet som synonym for antroposofisk. Han hevder videre at det ikke er hva vi finansierer som er hovedsaken, men metoden. Enhver konvensjonell bank som drives fornuftig, hevder han, vil også etter hvert finansiere miljø- og sosiale prosjekter. Det er ikke dette som gjør banken til det den er. Kerler skiller altså mellom innholdet i banken (hva vi finansierer) og metoden (hvordan vi gjør det). Vi viser gjerne frem bankens utlånsprosjekter som et bilde på det vi står for. Det å vise frem gode prosjekter er en lett kommuniserbar og god måte å markedsføre banken på. Men i følge Kerler handler altså bankvirksomheten i bunn og grunn om de forbindelsene som kan oppstå mellom mennesker. Banken er et redskap for disse forbindelsene. Kerler kaller bankbevegelsen „et metodisk incitament til å utvikle former for samarbeid om penger som et samfunnsmessig incitament.“ Vi må således utvikle utlåns- og innlånsformer som er egnet til å utvikle relasjoner mellom mennesker, ikke bare mellom banken og den enkelte kunden. Kort og godt en bank som stiller menneskene i sentrum.

Den store utfordringen for Cultura Bank er å utvikle noe bærende i denne retningen samtidig som virksomheten drives forsvarlig og lønnsomt.

Pleie av røttene er viktig, og en bærekraftig vekst er avhengig av at rotsystemet er sunt. Rotsystemet er i denne sammenhengen bankens verdigrunnlag, og jordsmonnet som ‘Cultura-planten’ skal vokse og trives i, er samfunnet rundt banken, eller interessegruppene om man vil.

I tillegg til det sunne verdigrunnlaget trengs det også jevnlig tilførsel av kapital, skal vår bankspire kunne vokse seg stor og kraftig. Målet er at vi skal kunne gi en rimelig avkastning til dem som sørger for denne kapitalen. 2012 har vært preget av omstilling, for å sikre bankens fremtidige driftsøkonomi. Det er gjort vedtak om bytte av banksystem for å redusere driftskostnadene fremover og bedre driftssikkerheten, og bemanningen reduseres med 2 årsverk i løpet av første halvår 2013. Nedskrivninger av gammelt banksystem har bidratt til at 2012 ble et kostnadstungt år, slik at vi ikke har klart å generere utbytte til våre eiere dette året. Til gjengjeld er den fremtidige forventede kostnadsbesparelsen så stor, at beslutningen om systemskiftet var enkel å ta. Implementering av et nytt banksystem vil i tillegg til kostnadsreduksjon gi muligheter til en bedre utnyttelse av menneskelige ressurser. Banken vil også kunne tilby forbedrede produkter, blant annet en fullverdig bedriftsnettbank, noe som i mange år har stått på ønskelisten.

På grunnlag av et fortsatt livskraftig verdigrunnlag og de tiltak som er satt i verk for å bedre driften, ser jeg frem til en spennende utvikling og en sunn vekst for banken i årene fremover.

Lars Hektoen

Banksjef