Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Illustrasjon av mennesker som holder hender foran en blå bakgrunn.
Foto: Shutterstock
Nytt fra Cultura Bank

Hva er formålet med åpenhetsloven?

Sigurd Mathiesen

Publisert: 30/10/2023

Aktsomhetsvurderingene er viktige.

Formålet med åpenhetsloven

Portrett av Sigurd Mathisen

Artikkelforfatter Sigurd Mathisen

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt gi allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin etterlevelse av loven. Loven skal sikre at næringslivet kartlegger sine egne leverandører og kontraktsparters etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter. Dette gjøres gjennom å sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegge virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Cultura Banks tilnærming

Cultura Bank er ikke formelt rapporteringspliktig i.h.t. åpenhetsloven, men velger selv å publisere en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger med bakgrunn i vårt verdigrunnlag og som et ledd i vårt ønske om å være transparent i redegjørelsen av vår virksomhet overfor våre ulike interessenter.

En kontinuerlig prosess

Cultura Banks kontinuerlige arbeid overfor leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomføres med bakgrunn i bankens verdigrunnlag som en etisk bank med et klart og tydelig fokus på bærekraft.

Cultura har i 2023 gjennomført en risikoanalyse av alle våre leverandører hvor vi har foretatt innkjøp over et visst beløp i kalenderåret 2022. Med bakgrunn i mottatte besvarelser på utsendte egenerklæringer har vi i etterkant vurdert og sammenholdt svarene med informasjon fra andre relevante informasjonskilder.

Cultura Bank har en samarbeidsavtale med LB-selskapet AS (Lokalbank) som også omfatter samarbeid om felles innkjøp der dette er naturlig. Lokalbank forestår utsendelse av egenerklæringsskjema til alle felles leverandører og svarene er vurdert etter samme systematikk som beskrevet ovenfor.

Cultura Bank har valgt å innrette sin kontinuerlige prosess overfor leverandørene og samarbeidspartnerne for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på følgende måte:

  • Kartlegge og vurdere risiko
  • Forebygge gjennom samarbeid og påvirkning
  • Oppfølging og kontroll gjennom å overvåke gjennomføring og resultater
  • Avvikle samarbeid dersom resultatene ikke er tilfredsstillende

Dette er en sirkulær prosess, som starter på nytt ved inngangen til hvert nytt kalenderår eller hvis banken i løpet av året oppdager noe som bør undersøkes nøyere.

Hver leverandør får en intern score med bakgrunn i hva de svarer på skjemaet og våre oppfølgingsspørsmål, og informasjonen sammenholdes med opplysninger fra andre kilder. På bakgrunn av denne scoren blir eventuelle oppfølgingspunkter prioritert og iverksatt. Cultura Bank vil kreve rask handling fra leverandørene dersom det avdekkes kritikkverdige forhold.

Cultura Bank har som mål å være en ledende representant for en høy etisk standard i banksektoren, og banken ligger øverst på listen «Etisk bankguide» som publiseres av Forbrukerrådet og Framtiden i Våre Hender. Det å foreta gode aktsomhetsvurderinger og følge opp disse er en viktig del av dette arbeidet.
Les mer på Etisk bankguides nettsider.

Banken ønsker trygghet for at våre leverandører etterlever våre standarder og holder det de lover med henblikk på eventuelle identifiserte endringsbehov.

Vår leverandørkjede som bank er relativt oversiktlig, men noen av våre leverandører og samarbeidspartnere kan anvende underleverandører som vi ikke alltid har like godt innblikk i. Dette arbeider vi derfor med å skaffe til veie gjennom god kommunikasjon med leverandørene våre – både direkte og i samarbeid med Lokalbank.

Cultura Banks redegjørelse for 2023

Studér detaljert informasjon om hvordan Cultura Bank gjennomfører og følger opp sine aktsomhetsvurderinger: se lenke til redgjørelse