Nr. 2021/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Støtt Cultura Banks vekst og utvikling

Kjell Fredrik Løvold, banksjef, daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 07/04/2021

Gjennom å kjøpe egenkapitalbevis understøtter du bankens mulighet for å låne ut til flere gode prosjekter.

Cultura Sparebank er utsteder av egenkapitalbevis. Det er et spesielt forhold ved Cultura Sparebank at en svært stor andel av bankens egenkapital er knyttet til slike omsettelige verdipapir.

Dette er en følge av at Cultura Sparebank er den eneste norske sparebanken som er startet helt fra grunnen av etter 1945. Alle andre sparebanker har en historie som strekker seg tilbake til tiden før 2. verdenskrig, mange av dem langt tilbake på 1800-tallet. Disse bankene vil ofte ha en vesentlig del av sin egenkapital i form av driftsoverskudd opptjent over en svært lang årrekke. Som en relativt ung sparebank er Cultura avhengig av å understøtte sin vekst og utvikling gjennom utstedelse av egenkapitalbevis.

Et egenkapitalbevis er et fritt omsettelig verdipapir. For at egenkapitalbevisene skal tjene sin funksjon som kapitalkilde for banken er det ønskelig at det skjer en viss faktisk omsetning av egenkapitalbevisene etter at disse er utstedt av banken. Slikt kjøp og salg av egenkapitalbevis betegnes som annenhåndsomsetning. Selv om selve transaksjonen ikke bringer ny egenkapital direkte inn i banken, har det verdi for Cultura at egenkapitalbevis som bys frem for salg kjøpes. For den som er interessert i å gjøre en investering i Culturas verdigrunnlag og virksomhet, vil det i praksis til enhver tid være egenkapitalbevis å få kjøpt.

Egenkapitalbeviseierne velger 25 % av medlemmene i bankens forstanderskap, som bl.a. velger medlemmene til bankens styre. Hvis bankens årsresultat gir grunnlag for det, kan egenkapitalbeviseierne motta utbytte avhengig av eierandelen.

Fakta om egenkapitalbevis

Forskjellen på egenkapitalbevis og bankinnskudd

Når man setter penger på en innskuddskonto, låner man banken penger. Bankinnskudd opp til kr 2 millioner kroner er risikofrie på grunn av Bankenes Sikringsfonds innskuddsgaranti. Når man kjøper egenkapitalbevis, låner man ikke banken penger, men man kjøper en andel i bankens egenkapital. Det likner slik sett på det å kjøpe aksjer i et aksjeselskap og er forbundet med risiko. Når bankens økonomiske resultat tillater det, utbetales utbytte til egenkapitalbeviseierne.

Hvorfor er egenkapitalen så viktig for banken

Egenkapitalen er bærebjelken i bankens økonomi. Myndighetene krever at egenkapitalen til enhver tid skal være over et visst minimum. Bankene tar imot innskudd, som de plasserer i utlån, verdipapirer eller innskudd i andre finansinstitusjoner, og sammensetningen av disse plasseringene avgjør hvor mye egenkapital banken må ha. En bank trenger for eksempel mindre egenkapital for å låne ut en million til et godt sikret boliglån enn en million til forretningsvirksomhet. Etter hvert som utlånene vokser, kan en bank komme i en situasjon der de har mye innskudd, men egenkapitalen setter grenser for hvor mye av innskuddene de kan få lov til å låne ut. Når det skjer, må banken enten bremse utlånene eller skaffe mer egenkapital. Dette er bakgrunnen for at Cultura Bank med visse mellomrom har emisjoner og utsteder nye egenkapitalbevis.

En person eller bedrift som investerer kr 100 000 i egenkapitalbevis gjør derfor at Cultura Bank får mulighet til å låne ut et beløp i størrelsesorden 500 000–1 400 000, avhengig av om det er utlån til bedrifter eller godt pantsikrede boliglån.