Nr. 2020/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Når det nesten utenkelige skjer

Kjell Fredrik Løvold, banksjef, daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 15/06/2020

Noen ord om Cultura Bank og koronakrisen.

Portrett av daglig leder i Cultura, Kjell Frederik Løvold

Kjell Frederik Løvold, banksjef, daglig leder i Cultura Bank

12. mars 2020 ble den mest dramatiske dagen i norsk historie siden 9. april 1940. En «fiende» vi hadde hørt om, men ikke helt hadde forstått kunne interessere seg for oss, viste seg å ha kommet innenfor landets grenser litt for ubemerket. Regjeringen kunngjorde tiltak som i realiteten betød en akutt nedstengning av store deler av produksjonslivet.

For Cultura sparebank innebar dette at all betjening av kunder over skranke ble stanset samme dag. Tilstedeværelsen av medarbeidere på bankens kontor ble straks redusert til et minimum.

Hjemmekontorløsninger er blitt benyttet så langt det er praktisk mulig. Mange av bankens kunder mistet inntekt fra den ene dagen til den andre. Banken har kommet mange av disse i møte med innvilgelser av søknader om avdragsutsettelser på lån. Norges Bank har i tre raskt på hverandre følgende vedtak satt ned styringsrenten fra 1,5 % til 0 %. Cultura har også justert ned utlånsrenter til sine kunder og får dermed betydelig lavere inntekter enn hva som var forventet i 2020.

Det er vanskelig for banken å finne rom for kostnadskutt som kan kompensere for dette. Det betydelig reduserte rentenivået har også redusert bankens avkastning fra plassert likviditet. En gradvis og forsiktig lettelse i de mest inngripende tiltakene er nå (medio mai) påbegynt. Krisen er imidlertid i høy grad global, og internasjonal økonomi er derfor også sterkt påvirket. Dette påvirker norsk økonomi og dermed også Cultura.

Selv om utviklingen for resten av 2020 er svært vanskelig å bedømme, er det ikke ventet at rentenivået vil hente seg inn igjen. De økonomiske utsiktene for Cultura må realistisk vurderes som svakere i 2020 sammenliknet med 2019.

Banken vurderer seg imidlertid fortsatt som relativt lite utsatt for tapsrisiko selv om det forventes korreksjoner i boligmarkedet, og næringsdrivende kunder møter utfordringer som følge av situasjonen. Myndighetenes forskjellige økonomiske støttetiltak og reduserte lånerenter er viktige bidrag til at flest mulig kan komme seg gjennom krisen.

For Cultura er det viktig å støtte de krefter som nå advarer mot å vende tilbake til «business as usual» på bekostning av hensyn til miljø og sosiale forhold.

Oppmerksomheten omkring Cultura sparebanks verdibaserte profil og virksomhet påvirkes også av krisen som er oppstått. Målsettingen om å drive forretningsmessig bankvirksomhet med det grunnleggende formål å bidra til forbedret sosial og miljømessig standard i samfunnet, står imidlertid fast.

For Cultura er det viktig å støtte de krefter som nå advarer mot å vende tilbake til «business as usual» på bekostning av hensyn til miljø og sosiale forhold. Tvert imot vil det, som fremholdt av mange, være viktig at de omstillinger som krisen tvinger frem bidrar til en økonomisk omstilling som vil løse klima- og øvrige miljøutfordringer samt globale sosiale problemer.

Cultura sparebank vil med sine mer enn 20 års erfaring som verdibasert bank være en viktigere aktør enn noen sinne i norsk banknæring. Banken anser seg fortsatt som godt rustet for denne oppgaven.