Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tegnet illustrasjon av dataskjerm og skrivebordredskaper.
Nytt fra Cultura Bank

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Kjell Fredrik Løvold, banksjef, daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 26/09/2019

Vi i Cultura Bank er pålagt løpende å oppdatere opplysninger om kundene, og kundene vil bli kontaktet med spørsmål. Kanskje litt nærgående, men dette handler om oppfyllelse av plikter som bankene er pålagt.

Det er sendt ut e-post til både privatpersoner og bedrifter for å innhente de lovpålagte opplysningene.

I 2018 ble ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering satt i kraft. Loven avløste eldre lov om samme tema.

Hvitvasking dreier seg om å disponere penger som stammer fra kriminell virksomhet på en slik måte at pengenes opprinnelse skjules. Å benytte en bank til betalingsformidling eller til innskudd anses alltid som hvitvasking hvis pengene det dreier seg om har tilknytning til kriminell virksomhet. Alle typer kriminalitet omfattes enten det dreier seg om alminnelig innenlandsk vinningskriminalitet som tyverier, underslag og svindel, eventuell skatte- eller avgiftsunndragelser eller internasjonal organisert kriminalitet av stort omfang.

Alle banker, også Cultura Sparebank, er pålagt å motvirke hvitvasking. Banken må utøve en kontrollerende virksomhet. Det er et krav at banken skal kjenne sine kunder, både deres identitet og deres faktiske og forventede bruk av banken. Unnlatelser av å oppfylle lovens krav kan medføre straff for de bank- ansatte og store bøter for banken.

Oppfyllelsen av lovens krav medfører nødvendigvis atskillig ressursbruk fra bankens side. Banken må selv dekke kostnadene dette medfører. Alle kunder blir berørt i form av krav om legitimasjon og ved at opplysningsplikt overfor banken må oppfylles.

Banken er pålagt løpende å oppdatere opplysninger om kundene, og disse vil i denne forbindelse oppleve å bli kontaktet med spørsmål. Dette kan kanskje oppleves som nærgående og byråkratisk, men vi ber om forståelse for at det dreier seg om oppfyllelse av plikter som våre myndigheter har funnet det riktig å pålegge bankene.

Det anses som et viktig ledd i kriminalitetsbekjempelsen. Økonomisk kriminalitet er et stort internasjonalt problem som truer våre samfunns stabilitet og velferd. Vi må alle yte vårt for å forhindre slik samfunnsskade.