Nr. 2022/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Bærekraftig økonomi

Arne Øgaard

Publisert: 13/06/2022

«Hvis vi begrenser oss til å tenke det som synes politisk mulig i dag, vil vi ikke lykkes i å håndtere de store utfordringene som ligger foran oss».

I en klassisk kriminalroman blir morderen avslørt på de siste sidene. I moderne bøker om bærekraft kommer som oftest de nye tiltakene på slutten av boken. Først må vi igjennom grundige beskrivelser av fortid og nåtid. I professor Arild Vatns siste bok dukker de nye ideene opp på side 299. Vatn har forslag både om hvordan vi kan endre styringssystemene, og han diskuterer hvordan en reorganisert økonomi kan se ut.

Han går inn for både teknologiske endringer og redusert forbruk, men skal dette være mulig trenger vi også nye visjoner om hva som er et godt liv. Han argumenterer for et liv med meningsfulle handlinger framfor materiell nytelse. I politikken må fremtidige generasjoners rettigheter sikres klarere.

Vatn har forslag både om hvordan vi kan endre styringssystemene, og han diskuterer hvordan en reorganisert økonomi kan se ut.

Vi har nylig vært gjennom rettssaker hvor gjeldende grunnlov har blitt prøvet mot norsk oljevirksomhet, men dette falt ikke heldig ut for de anklagende miljøorganisasjonene. Endringer må forankres i folket, og det kanskje viktigste og mest nærliggende forslaget i boken, er opprettelsen av bærekraftsråd, som kan tenke langsiktig og utarbeide konkrete forslag. Vatn drøfter også en mulig todeling av Stortinget hvor et andre kammer har hovedansvaret for fremtidige generasjoner.

Når det gjelder det økonomiske systemet, ser han betydningen av at noen går foran og viser at det er mulig å leve mer ressursvennlig. Det samme gjelder bedrifter som har andre hovedmål enn maksimal avkastning. Han påpeker også betydningen av å redusere kapitaleierens makt. Dette kan skje ved at arbeiderne får større innflytelse, og ved at sivilsamfunnet kommer inn i foretakenes ledelse.

For å minske de internasjonale selskapenes makt kan det også være nødvendig med det Vatn kaller halvhøye handelshindringer. I det hele tatt ser Vatn for seg et nødvendig samarbeid mellom næringsliv, sivilsamfunn og politikk. Denne siste delen av boken er høyst aktuell som idekilde for alle som er opptatt av bærekraft og samfunnsutvikling.

Boken er tiltenkt som lærebok på bachelornivå og skal stimulere til nytenkning. Den belyser samfunnsutviklingen og det økonomiske livet ut fra det som kalles økologisk og institusjonell økonomi. Her finnes det utvilsomt viktig kunnskap for nybegynnere i fagområdet, men som student ville jeg satt pris på en strammere redigering hvor hovedpoengene ikke ble overlesset med eksempler og kommentarer.

Spørsmålene om hva et menneske er og hva som er verdier, bærer preg av å være belyst av en økonom og ikke av en som har en bred og fordypet kunnskap i disse viktige temaene. Boken mangler også en klar drøfting av på hvilke områder frihet er berettiget og på hvilke områder vi må tilstrebe likhet. Men når det gjelder økonomi og samfunn bringer boken viktig kunnskap som utfyller den mainstream-tenkningen som vi ofte møter i dagens medier.