Nr. 2017/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Wisdom together

Jannike Østervold

Publisert: 25/09/2017

Rikdom er å dele – også når det gjelder ideer, inspirasjon og kunnskap for å skape en bedre framtid. Lokale møteplasser og konferanser, et globalt nettverk og en delingsplattform på internett er byggestenene i nonprofit­organisasjonen Wisdom Together, som ble startet av Alfred Tolle.

Alfred Tolle

Sammen med Erik Solum, Pamela Hiley og Kevin Reeder har han dannet arbeidsgruppen Wisdom Together Oslo, som inviterer til en to dagers event 20.–21. oktober med tema Conscious Leadership. Alfred, Erik og Pamela besøkte Cultura Bank like før sommerferien for å fortelle om arrangementet.

Alfred Tolle har tidligere arbeidet i lederstillinger i næringslivet, blant annet i Google, men har nå viet livet sitt til å samle alle gode krefter som bidrar til økt bærekraft – både for kloden og for enkeltmenneskene. Derfor startet han foreningen Wisdom Together. Han har sett de store utfordringene ved overforbruk av naturressurser, store sosiale problemer og fattigdom og på den annen side mange, også blant dem med god materiell levestandard, som opplever dårlig livskvalitet på grunn av psykiske problemer. Økt materiell velstand er ikke ensbetydende med økt lykke, og det tradisjonelle velstandsmålet, vekst i bruttonasjonalprodukt, kan ikke brukes som mål på økt livskvalitet.

Gjennom Wisdom Together ønsker Alfred å skape en kommunikasjonsplattform som gjør at de gode eksemplene og inspirasjonen kan spre seg globalt, slå rot og skape utvikling lokalt.

Jeg oppfatter Alfred Tolle slik at når han snakker om bærekraftig utvikling, så ligger det i bunnen at det enkelte mennesket må utvikle seg og bli bevisst sine egne verdier og finne meningen med sitt liv, for så å bli i stand til å leve i overensstemmelse med disse verdiene og danne dypere fellesskap med andre som deler deres verdier. Personlig utvikling er derfor et viktig element i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Wisdom Oslo

Til konferansen Conscious Leadership i oktober kommer en rekke internasjonale foredragsholdere, det blir debatter, kunst og musikk og rik anledning til å hente inspirasjon om hvordan man kan skape en tillitsfull bedriftskultur som fremmer fellesskap og kreativitet. På talerlisten står blant andre Otto Scharmer fra MIT, som er kjent for sitt arbeid med teori U. Et av temaene på konferansen er GNH (Gross National Happiness), et alternativ til å måle bruttonasjonalprodukt, og det kommer foredragsholdere fra Bhutan, landet som var det første til å ta i bruk et slikt alternativt velferdsmål.

Slike konferanser som denne er en av bygge­stenene i nettverket til Wisdom Together. Men det er ikke nok å arrangere to inspirerende dager, et annet viktig element er å ha lokale partnere, som kan støtte konferansedeltakerne i etterkant, for at inspirasjonen skal kunne omsettes i noe som får varig effekt.

Forbindelsen til det globale nettverket knyttes gjennom en ressursbase på internett, der en kan finne mer informasjon og læringsmateriell og bakgrunnsmateriale fra konferansene.

www.wisdomtogether.com

www.wisdomoslo.com