Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Sauer beiter i fjellet ved siden av gammelt hus.
Sau på beite. Foto: Rose Bergslid
Mot fremtiden

Cultura Bank og «Amazing Grazing»

Maria Bjune og Hanne Torjusen

Publisert: 26/09/2022

Et forskningsprosjekt med fokus på bærekraftig sauehold bringer oss litt nærmere økologisk balanse.

Cultura Bank er en av mange samarbeidspartnere i forskningsprosjektet «Amazing Grazing – Sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems». Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Bioøkonomi (Nibio) i nært samarbeid med Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. De ca 30 andre samarbeidspartnerne representerer forskning, næringsliv og interesseorganisasjoner langs hele verdikjeden fra beite til mat, klær og annet som kan lages av sau.

Siden Cultura Lånesamvirke (1987), og senere Cultura Sparebank (1997) ble etablert, har økologisk landbruk vært et prioritert område for bankens utlån. Cultura har i alle år bidratt med finansiering til virksomheter i hele verdikjeden for økologiske produkter. For tiden utgjør bankens lån til landbruk ca. 10 % av utlånsporteføljen. I tillegg kommer gårdsbrukene ved virksomheter som har omsorg og opplæring som hovednæring, for eksempel Camphill-landsbyene. Foredlingsvirksomheter og spisesteder med Debiogodkjenning er også høyst til stede i bankens kundegruppe.

Om prosjektet Amazing Grazing:

Prosjektet Amazing Grazing (hvilken fantastisk tittel!) er finansiert av Forskningsrådet ved forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Det går over fire år og har et budsjett på ca. 12 mill. kroner. I tillegg til Nibio og SIFO deltar forskere fra Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Målet er å sikre bærekraftig utvikling i norsk sauehold og bidra til bærekraftig utvikling i produksjon og forbruk av produkter fra sau. Det legges vekt på å øke utnyttelsen av beiteressursene. Viktige delmål blir da

• Å identifisere beitesystemer med mest mulig bærekraft, og relatere dem til FNs bærekraftsmål og til EUs «Farm to Fork»-strategi.
• Å identifisere hvordan politikk og økonomi påvirker mulighetene til aktørene i verdikjeden
• Å styrke mulighetene for økt verdiskaping for beitebaserte produkter; både mat, tekstiler og annet.

Les mer om prosjektet på Nibios nettsider.

Om Cultura Bank og Amazing Grazing

Formålet til Cultura Bank er i henhold til vedtektene «ved finansiering av samfunnstjenlige prosjekter å bidra til å skape livskvalitet og livskraftig økonomi innenfor en levende natur. Banken skal bidra til å utvikle holdninger til penger og økonomi slik at kapital kan styres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet». Dette i tillegg til vanlige forretninger og tjenester som det er naturlig at en sparebank utfører.

Cultura Bank ble etablert for å være et alternativ i bank og finansverdenen, et reelt alternativ som vektlegger etiske og miljømessige forhold i utlånsporteføljen så vel som i egne plasseringer. Som vektlegger realøkonomi, god kjennskap til lånekundene og virksomheter som er forankret i lokalsamfunnene. Dette er ikke en knappehullsblomst for Cultura Bank, det er bankens DNA og hovedoppgave.

Sau på fjellet med fjord i bakgrunnen

Økologisk landbruk er et prioritert område for Cultura Bank. Foto: Magnar Fjørtoft

I gjeldende utlånspolicy er det blant annet nedfelt et mål om å finansiere virksomheter som bidrar til reduksjon i CO2-utslipp, økt naturmangfold og økologisk agronomi. Det skjer mye innen landbruk og naturbasert næringsliv som vil kunne bringe oss nærmere målene om økologisk balanse, ofte benevnt som agroøkologiske metoder.

Grasbasert produksjon av kjøtt og melk, regenerativt landbruk, bruk av ull og skinn fra våre husdyr og ulike former for fornybar energi fra landbruket er eksempler på interessante virksomheter som vokser fram. Svært mye av dette er dekket innenfor regelverket for økologisk landbruk og mat, men ikke riktig alt.

Et spørsmål er om og hvordan Cultura Bank kan inkludere disse nye virksomhetene i sin portefølje, og hvilke kriterier som kan legges til grunn? Er det noe som bankens innskytere gjerne ser at deres penger blir lånt ut til? Det må skje på en måte som er håndterlig, troverdig, og som bankens ulike interessenter er fornøyd med.

Derfor er det interessant at prosjektet Amazing Grazing vil sammenstille og vurdere hva ulike verktøy kan bidra med i måling av kriterier for bærekraftighet. Eksempler på slike verktøy er SMART-analyse, LCA-analyse, m.m.

Logo som illustrerer virksomheten

Illustrasjon: Anne De Boer

En endring i retning bedre utnyttelse av beiteressursene og økt verdiskaping i næringskjeden fra beite til mat, tekstiler og annet man kan lage av sau (med overføringsverdi til andre beitedyr), er en endring som er interessant. Cultura ønsker å følge nøye med på denne utviklingen, og samarbeidet med prosjektet Amazing Grazing er en av flere spennende måter å gjøre det på.

«Change finance and finance change» er et mye brukt uttrykk i Global Alliance for Banking on Values (GABV), det internasjonale nettverket for verdibaserte banker rundt om i verden. Cultura Bank er det eneste norske medlem i GABV og bestreber seg på å «endre finans og finansiere endring».

Om forfatterne

Maria Bjune – Cand.Polit, agronom, styreleder i Cultura Bank.
Hanne Torjusen – postdoktor/forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO – OsloMet