Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura

Et bidrag til mangfoldet

Arne Øgaard

Publisert: 23/03/2017

Stiftelsen vitenskap og fornuft ønsker å bidra til en konstruktiv debatt om hvordan vi kan utforme samfunnet i framtiden. Hovedarbeidsområdet er mat og helse, men stiftelsen er også opptatt av andre deler av virkeligheten som påvirker oss, våre barn, barnebarn og jordas framtid.

Iver Mysterud

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud har hatt et langt og brennende engasjement for helsespørsmål. De har begge naturvitenskapelig utdannelse i henholdsvis ernæring og biologi, men har ofte markert seg med andre ideer enn de som kommer fra statsansatte rådgivere. Likevel holder de fast ved at deres arbeid er basert på moderne vitenskap. I vedtektene til Stiftelsen vitenskap og fornuft kan vi lese at Stiftelsen vil støtte seg på natur- og samfunnsvitenskapelig forskning og se disse fagområdene i sammenheng med erfaringsbasert kunnskap hos befolkninger i ulike deler av verden og med kunnskap om menneskets evolusjonære tilpasning til miljø og tilgjengelig mat.

Det startet med tidsskriftet Mat & helse, som nå er videreutviklet til Helsemagasinet. Dette hadde ikke vært mulig uten frivillig innsats fra flere involverte.

Redaksjonen oppfordrer oss til å lete i naturen og prøve selv og understreker at det ikke er belegg for at man slavisk må følge et eller annet rigid kosthold for å opprettholde god helse. Det er derimot godt dokumentert at reaksjoner på matvarer er individuelle og at de som ønsker best mulig helse, bør unngå matvarer de reagerer allergisk mot eller føler seg uvel etter å ha spist. Målet er at vi observerer og tenker selvstendig.

Om sitt verdigrunnlag skriver de: «De fleste i Norge befinner seg – sett i forhold til resten av verden – på den grønne gren. Det er nettopp vissheten om andres uhell og egen flaks som har drevet oss i redaksjonen til å ville gi et lite bidrag for å gjøre verden til et bedre sted å være for flere. Helsemagasinet har til hensikt å formidle vitenskap og fakta om temaer som er viktige for alles helse. I tillegg ønsker vi å inspirere til logisk tenkning og innsikt. Vi som lager magasinet har klare verdipreferanser og jobber for å utbre tanker om hvordan vi bedre kan lære å forstå verden og virkeligheten, med mål om en bedre helse for befolkningen. Vår fremste rettesnor er å komme stadig nærmere ‘sannheten’ ved stadig å lære mer. Det betyr at vi kan skifte standpunkt i enkeltsaker, men ikke i vårt grunnleggende verdisyn. Stiftelsen VOF har som drivkraft å arbeide for saker vi brenner for og mener er viktige. For oss betyr det å bidra til en positiv utvikling av mennesket og vårt livsmiljø og å hjelpe så mange som mulig til et bedre liv.»

Dag Viljen Poleszynski

Utgangspunktet for arbeidet er et rent materialistisk livssyn. De argumenterer for at: «Liv er et elektromagnetisk fenomen, og vår livsform kan i stor grad karakteriseres både av biologi, fysiologi og fysikk. Sistnevnte finnes det etter vår oppfatning for lite kunnskap om i vår del av verden, i hvert fall blir en rekke relevante og viktige biofysiske perspektiver og tilnærminger nedtonet eller avvist av ‘hovedsporet’ innen moderne medisin. Vi har derfor mye å lære av forskning som har skjedd i andre deler av verden i mange årtier og som etter vår oppfatning er vel så viktig som satsing på medikamenter, kirurgiske inngrep og cellegifter. Grunnen er at en rekke biofysiske tilnærminger handler om hvordan den levende organismen fungerer, og dette har implikasjoner for hvordan den kan stimuleres til selvhelbredelse».

Lesere som har en spirituell eller mer helhetlig virkelighetsfortåelse kan også ha glede av å lese dette bladet fordi eksakt kunnskap om materien er et nødvendig utgangspunkt for alle som ønsker å bidra til positive endringer i verden. Etter min vurdering er den største verdien av dette bladet at det bringer fram forskning og erfaringer som beskriver hvilken kompleks og mangfoldig virkelighet vi lever i.

Stiftelsen vitenskap og furnufts nettsider

 

Stiftelsen vitenskap og fornuft er kunde i Cultura Bank