Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hva er ‘social banking’?

Institute for Social Banking – Oversatt av Jannike Østervold

Publisert: 18/03/2019

Institute for Social Banking (ISB) driver kurs- og utdanningstilbud for ansatte i banker som ligner på Cultura Bank, og andre som er interessert i vår type bankvirksomhet.

Vi erkjenner at det ikke eksisterer en allment akseptert definisjon av ‘Social Banking’ (også kalt blant annet ‘alternativ’, ’etisk’, ’grønn’, ‘bærekraftig’, ‘verdibasert’), og – gitt de ulike bankenes historiske opphav og verdigrunnlag – kan en slik definisjon vanskelig finnes. Men vi tror at det er en fellesnevner innen mange organisasjoner som kan sammenfattes under ‘Social Banking’, som vi kan definere som følger:

‘Social Banking’ beskriver bank- og finanstjenester som har som hovedformål å bidra til utvikling og velferd for mennesker og kloden, i dag og i framtiden.

Først og fremst betyr dette at man simultant tar i betraktning de sosiale miljømessige, kulturelle og økonomiske konsekvensene av aktiviteter på alle nivåer, med sikte på å redusere de negative og øke de positive effektene på vårt felles beste. I denne sammenhengen er penger og økonomisk overskudd ikke mål, men virkemidler for å oppnå det overnevnte.

Fordi ‘Social Banking’ hele tiden krever at man identifiserer og balanserer forskjellige skiftende og noen ganger motstridende interesser, beskriver det en prosess, heller enn en statisk situasjon. Suksessen avhenger av en kontinuerlig dialog mellom interessenter, så vel som en kontinuerlig refleksjon over deres respektive motiver (hvorfor?), handlinger (hva?) og initiativer (hvordan?). Dette krever en villighet og kapasitet til å lære og til å utvikle seg både som individ og på institusjonelt nivå.

Fellestrekk for disse bankene

 • Sosiale, miljømessige og etiske negative/positive kriterier for å forebygge/støtte aktiviteter som skader/fremmer det felles gode.
 • Kjernebankvirksomhet – tradisjonell bankvirksomhet og verdier, fokus på tradisjonelle aktiviteter, nemlig lån og sparing.
 • Fokus på samfunnets behov i realøkonomien og sivilsamfunnet.
 • Ikke-monetære verdier ligger til grunn for all forretningsvirksomhet
 • Eierstrukturen hindrer at man blir avhengig av interessene til dominerende enkeltindivider.
 • Deltakende organisasjonsstruktur og kunderelasjoner.
 • Proaktiv dialog med interessenter og aktivitet i samfunnsdebatten.
 • Fremme det å gi som en sentral ingrediens for fornyelse og utvikling
 • Avvise profittmaksimeringsprinsippet og spekulative handlinger.
 • Strategier som begrenser risikoeksponering og sikrer robusthet.
 • Faste lønnsrelasjoner(topp-bunn) rundt 10:1, med ingen eller svært begrensede bonussystemer.*)
 • Transparens og ansvarlighet

 

*) Red.anm.: Lønnsrelasjon 10:1 er kanskje et moderat anslag på globalt nivå, men vi kan forsikre Pengevirkes lesere om at lønnsrelasjonen mellom topp og bunn i Cultura Bank er svært langt fra 10:1, nemlig ca. 2:1 – og at Cultura Bank ikke har bonussystemer.