Nr. 2022/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gårdstun i landlige omgivelser med gårdsvei i forkant.
Gårdstunet på Fokhol gård. Foto: Regine Andersen

Generasjonskifte på Fokhol gård

Rike Papenhagen (de nye driftsansvarlige) og Regine Andersen (medlem i stiftelsens styre)

Publisert: 13/06/2022

Landbruk handler om idealisme.

Den allmennyttige Stiftelsen Fokhol Gård overtok eiendommen Fokhol fra Stange kommune i 1990 etter mer enn 100 år i kommunens eie. Kjøpet ble muliggjort gjennom et felles løft av mennesker og ideelle institusjoner i inn- og utland, som ønsket å støtte utprøving av nye rettslige og sosiale former som grunnlag for biodynamisk drift i Norge. Fra 1. februar i år er en ny gruppe med syv unge bønder i gang med å forme gården inn i framtiden i samarbeid med stiftelsens styre.

Initiativets opprinnelse og utvikling

Formålet for Stiftelsen Fokhol Gård er biodynamisk drift, forsøks- og utviklingsarbeid og pedagogisk virksomhet. Initiativtakerne valgte stiftelse som eierform fordi den sikrer kontinuitet i arbeidet med å nå målene – på tvers av generasjonsskifter.

Stiftelsen eier all jord og alle bygninger, maskiner og redskaper, og alle husdyr. En eierform uten private eierinteresser og arverett sikrer et likeverdig rettslig forhold til eiendommen for de som i fellesskap påtar seg ansvar for drift og øvrig virksomhet.

Arbeidet med å forberede et gårdsprosjekt med stiftelse som eierform startet med en initiativkrets i Mjøsområdet i 1985. Muligheter for finansiering av et gårdskjøp ble utredet, og forhandlinger med Stange kommune om kjøp av eiendommen Fokhol Gård ble innledet. Initiativkretsen registrerte stiftelsen som juridisk enhet og etablerte det første styret i 1989. Det første forpakterlaget utgikk fra initiativkretsen i 1990 da kjøpsavtalen var undertegnet.

Den rettslige formen med driftsansvarlige som forpaktet gården, er nå avløst av en avtale om delegering av ansvar til de som skal drive gården, organisert som et ansvarlig selskap (ANS). Styret har det formelle ansvaret for stiftelsens virksomhet og økonomi.

Fokhol Gård skal være et sted for faglig kunnskapsutvikling og -deling, og for dialog mellom jordbruket og samfunnet – et møtested i vid forstand. Mye er fortsatt ugjort, og mange muligheter venter på å bli realisert.

Generasjonsskifte

Fokhol Gård har vært drevet av fire pionerer gjennom flere tiår: Sigune Ingvaldsen, Morten Ingvaldsen, Inger Ivarrud og Rune Myrseth. I 2015 gikk Sigune og Morten ut av forpakterlaget og styret og ble kårfolk på gården. Nå er også Inger og Rune blitt pensjonister. En gruppe på syv personer har tatt over driften som et ANS. De syv har til sammen omfattende utdanning og erfaring innen biodynamisk og økologisk jordbruk, pedagogikk, kommunikasjon, eurytmi og mekanikk. De har også med seg fire barn som vil skape liv og røre på gården.

Person studerer spirer i en rekke bokser

Det spirer og gror på Fokhol gård. Anne Dirsch håndter de skjøre spirene med lett hånd.
Foto: Fokhol Bærekraftig Gård

Prosessen fram til generasjonsskiftet ble påbegynt flere år tidligere. Det ble annonsert etter nye forpaktere, men først da tidligere praktikanter og medarbeidere ble kontaktet, kom det fart i sakene. Høsten 2020 fant en gruppe sammen som ville vurdere muligheten. De hadde alle tilhold ulike steder i Tyskland, hadde regelmessige møter, og etter hvert også med representanter for styret i stiftelsen.

Etter en tid ble det inngått en intensjonsavtale om overtagelse av et helhetlig driftsansvar. På grunnlag av denne ble den endelige avtalen utformet i fellesskap, men ikke undertegnet før gruppen hadde vært på besøk på Fokhol Gård sommeren 2021. Først da kunne hver enkelt og en samlet gruppe ta en beslutning. Noen falt fra og nye kom til. I desember 2021 ble den endelige avtalen undertegnet. Det ble inngått kåravtale med de siste to forpakterne, og overgangen kunne forberedes og gjennomføres 1. februar i år.

februar kunne styret for Stiftelsen Fokhol Gård takke tidligere forpaktere for den store innsatsen med å bygge opp og drive gården og ønske den nye gruppen velkommen til Fokhol.

Gruppebilde av mennesker i ulike aldre

De nye driftsansvarlige på Fokhol Gård, med barn. Bak fra venstre Anne Dirsch, Jesse O’Brien med Emil, Klara Linde, Luise Malur, Lea Hansen med Jonna. Foran: Rike Papenhagen med Ole og Heiner Hansen med Mats.

Framtidsutsikter

De nye bøndene tar fatt på driften av Fokhol Gård i en tid da jord og mat står høyt på den politiske dagsorden. Gjennom stiftelsesformen er det blitt mulig for dem å gå inn i driften av en biodynamisk storgård og lede utviklingen av et bærekraftig og fremtidsrettet landbruk på gården. Dette er en mulighet de fleste av dem ellers ikke ville hatt, fordi de ikke har tilgang til jord eller kapital til å kjøpe seg inn i jordbruket. Stiftelsesformen har gjort det mulig for unge, moti­verte og kompetente mennesker å gå inn i et slikt viktig arbeid. På Fokhol vil gruppen videreføre gårdens virksomhet med korn-, grønnsaks- og melkeproduksjon, og driften av et gjestehus for bevertning, overnatting og seminarer.

Men gruppen har også visjoner for framtiden. Dyrevelferd står høyt på agendaen. De har videreført arbeidet med å utvikle et løsdriftsfjøs for melkeku tilpasset behovene for artstilpasset dyrehold. Prosjektet er ganske utfordrende, ikke minst økonomisk. Gruppen ønsker også å fremme biologisk mangfold på gården ved å plante hekker, anlegge dammer og bruke mange ulike plantekulturer. For gruppen er det viktig at arbeidet er bærekraftig også for dem personlig: Landbruk handler mye om idealisme, og gruppen ønsker å finne fram til systemer som skaper større sosial trygghet for dem som vier livet sitt til landbruk. Fokhol Gård går en spennende framtid i møte!

Du kan lese mer på Folhol Gårds nettsider.