Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Portrett av David Korton
Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar

David C. Korten

Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø

Publisert: 13/12/2016

David Korten har lang erfaring fra bistandsarbeid i Asia. Gjennom erfaringene fra dette arbeidet ble han overbevist om at fattigdom, finanskrise, miljøødeleggelse og sosial oppløsning skyldes et forfeilet økonomisk system. I bøker og foredrag påpeker Korten nødvendigheten av å erstatte Wall Street dominert økonomi med Main Street økonomi. Han tydeliggjør innholdet i den nye økonomien og forklarer hvordan vi kan bidra til å fremme den nødvendige endringen.

Innledning

På slutten av 1970-tallet flyttet Korten til Sørøst-Asia, hvor han arbeidet innenfor ulike bistandsorganisasjoner med oppdrag i mange land, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Indonesia og Filippinene. Han ble etter hvert klar over at det offisielle bistandssystemet ikke fungerte, og han brukte derfor tiden til å identifisere de underliggende årsakene til problemene. Sammen med ulike asiatiske frivillige organisasjoner utviklet han programmer som fungerte som katalysatorer for dypere endringer på lokalt og regionalt nivå.

Korten hevder at fattigdom, økende ulikhet, miljøødeleggelse og sosial oppløsning i stor grad skyldes at globaliserte bedrifter blir mer og mer dominerende. Konsekvensen er at dypere verdier som demokrati, rettferdighet og miljøansvar blir svekket. En økonomi der de rikeste definerer spillereglene, slik at de kan maksimere sin egen finansielle avkastning uten hensyn til konsekvenser for andre, vil uunngåelig undergrave det sosiale og miljømessige grunnlaget for livskraftige samfunn. Det er derfor viktig å bidra til å øke kunnskapen og bevisstheten om følgene av den økonomiske globaliseringen og utvidelsen av bedriftens makt. I tillegg til å spre kunnskap og holdninger gjennom Positive Futures Network som utgir tidsskriftet YES!, er Korten også engasjert i praktisk arbeid der målet er å utarbeide forslag til utforming av en ny økonomi som bygger på frihet, rettferdighet og medansvar.

Fra ‘empire’ til ‘earth community’

Korten argumenterer for at den nye økonomien må bygge på andre verdier og ny forståelse av rikdom, menneskets natur og innsikt i hva som er viktig for å oppnå høy livskvalitet. I boken The Great Turning: From Empire to Earth Community hevder han at dagens globaliserte selskaper er en videreføring av de store imperiene vi kjenner fra historien. Resultatet er ulik fordeling av makt og sosiale ytelser basert på etablering av hierarkier, sjåvinisme og dominans ofte gjennom bruk av makt. I kombinasjon med avansert teknologi er denne utviklingen stadig mer ødeleggende for individer, samfunn og miljø.

Korten hevder at situasjonen er dramatisk fordi kriser som innbefatter menneskeskapte klimaendringer, fattigdom og økonomisk sammenbrudd i økende grad opptrer samtidig og er viklet inn i hverandre. Denne utviklingen vil etter hvert utløse store endringer i nåværende økonomiske og sosiale strukturer. I følge Korten kan vi se konturene av et nytt økonomisk system som kjennetegnes av en overgang fra ‘Empire’ til ‘Earth Community’. Økonomiens eneste legitime formål er, i følge Korten, å bidra til å utvikle levende lokalsamfunn der alle får tilfredsstilt sine grunnleggende behov på en sunn og livsfremmende måte.

Fra ‘Wall street’ til ‘main street’

Med ‘Wall street’ mener Korten en økonomi som fokuserer på hvordan penger kan formere seg gjennom ulike transaksjoner, uten å være i kontakt med realøkonomi. Han hevder videre at vi må komme bort fra ideen om at det eneste alternativet til den dominerende økonomien er kommandoøkonomi slik den ble praktisert i det tidligere Sovjetunionen. Det som trenges i dag er en desentralisert økonomi, ikke fjernt fra Thomas Jefferson visjon om demokrati eller Adam Smiths vektlegging av lokale markeder bestående av lokale bønder, håndverkere og kjøpmenn som eier sitt eget land og verktøy, bryr seg om sine naboer, og som bytter varer og tjenester innenfor rammene av felles moral i et transparent marked. Det er med andre ord viktig å legge til rette for en utvikling i retning av ‘main street’ økonomi basert på lokalt eierskap, småskala bedrifter og familiegårder, støttet av lokale finansinstitusjoner. ‘Main street’ økonomi preges av selvorganiserende nettverk av mindre enheter med fokus på felles interesser.

I følge Korten er det største problemet i dag at store selskaper eier mer og mer av samfunnets verdier. Det fører til maktkonsentrasjon og svekkelse av demokratiske prosesser. Problemene blir ikke mindre dersom staten er den dominerende eier. Den nye økonomien bygger på mangfold og likeverdig deltakelse i eierskap, arbeidsmuligheter og tilgang til sosiale tjenester. Samfunn basert på rettferdig fordeling av goder, inkludert arbeid, skårer høyere på fysisk og psykisk helse, preges av mindre vold, mer kreativt kulturliv og et sunnere naturmiljø. De er også mer motstandsdyktige i møtet med ulike kriser. Hovedpoenget er at bedriftenes viktigste formål er å tjene fellesskapets interesser.

Fra ‘greed’ til ‘sharing’

Ved å bygge livskraftige desentraliserte økonomier forankret i lokal natur og lokal arbeidskraft for å tilfredsstille lokale behov legges grunnlaget for økt selvstyre. Dermed svekkes makten til de globale storkonsernene. For å sikre økologisk balanse er det viktig at den enkelte tar kontroll over eget liv. Dermed øker individuelt engasjement i politiske og økonomiske beslutninger. Fellesskap, samarbeid og lokale beslutningsprosesser innenfor en ramme av individuelle rettigheter og felles samfunnsansvar bidrar til å skape den fleksibilitet, kreativitet og handlingsevne som er nødvendig for å skape livskraftige lokalsamfunn.

Imagine an economy in which life is valued more than money, and power resides with ordinary people who care about one another, their community, and their natural environment. It is possible. It is happening. Millions of people are living it into being. Our common future hangs in the balance

Det totale forbruket av naturressurser må ned for at økonomien skal være i balanse med jordens bæreevne. For at den fattige del av verden skal komme opp på et tilfredsstillende materielt forbruksnivå kreves det derfor at den enkelte i den rike del av verden går betydelig ned i forbruk. Korten påpeker at jordens rikdommer er vår felles arv og at ingen har rett til å karre til seg verdier på bekostning av andre, tvert i mot, for å skape en sunn verden er vi forpliktet til å dele med hverandre. Overgangen fra ‘me’ til ‘we’ går over flere trinn, først omfatter det vår gruppe, så hele nasjonen, deretter hele menneskeheten, så hele kloden ‘Gaia’ og til slutt det kosmiske ‘we’. I følge Korten er dette en lang reise som vi bør starte med så fort som mulig.

‘Change the story, change the future’

Den nye økonomien skal bidra til å utvikle institusjoner, verdier og systemer som bidrar til økologisk balanse, rettferdig fordeling og et levende demokrati. Den kreative livsenergien er forankret i mennesker, relasjoner og prosesser.

Vår framtid er avhengig av at vi lykkes med å skape endringsvilje og handlingskraft sterk nok til å navigere i retning av en ny økonomi preget av endrede verdier og strukturer;

  • Fra å prioritere pengeverdi til å prioritere livet
    I stedet for å måle økonomisk virksomhet i penger bør vi bruke indikatorer som fanger opp helsetilstanden hos mennesker og natur.
  • Fra å konsentrere makten i de globale finansmarkedene til å spre makten gjennom lokal realøkonomi
    Omformulere globale normer og regler slik at de stimulerer utvikling av en økonomi forankret i desentraliserte nettverk
  • Fra konkurranse til samarbeid
    Legge til rette for etablering av lokale samarbeidende nettverk preget av mangfold og medansvar.

Korten konkluderer med at ethvert tiltak som ikke bidrar til å skape denne endringen sannsynligvis fører til en forverring av en allerede kritisk situasjon. Hovedutfordringen er å forandre den fortellingen som former vår forståelse av virkeligheten Change the story, change the future.