Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar

Ross Jackson

Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø

Publisert: 29/02/2016

Ross Jackson lanserer en ny økonomi basert på en spennende kombinasjon av erfaringer fra internasjonal finansverden og spirituelle opplevelser med indiske guruer og vestlige mystikere. Han gir en grundig analyse av svakhetene i nyliberalistisk økonomi kombinert med visjonære løsningsforslag, basert på erfaringer fra etablering og utvikling av nettverk av økolandsbyer over hele verden.

Ross Jacksons bidrag innenfor økologisk økonomi er basert på erfaring fra internasjonal finans kombinert med engasjement innenfor flere NGO-er med fokus på miljøansvar, menneskerettigheter og sosial velferd. Etter flere år som leder innenfor internasjonal finans kom Jackson frem til at det nyliberalistiske økonomiske systemet hadde så mange innebygde svakheter at det måtte erstattes av en ny økonomi. Erkjennelsen av at den nyliberalistiske økonomien var i ferd med å ødelegge både miljø og lokalsamfunn over hele verden førte til et kraftfullt engasjement for utvikling og gjennomføring av økologisk økonomi lokalt, nasjonalt og globalt. I de senere årene har miljøansvar og spiritualitet dominert interessefeltet til Jackson. Han har publisert tre bøker, som viser til en dyptgående problemforståelse og sjelden evne til helhetstenkning i løsningsforslagene. I den første boken; Kali Yuga Odyssey: A spiritual journey, gjør han rede for sin egen spirituelle reise, der han besøkte indiske guruer og vestlige mystikere. I den andre boken; And we are doing it: Building an ecovillage future, gir Jackson et innsiktsfullt bilde av hvordan den nye økonomien er forankret i et nettverk av økolandsbyer. Han viser også hvordan denne utviklingen finansieres gjennom etableringen av Gaia Trust. Den tredje boken; Occupy World Street – A road map for radical economic and political reform, er en detaljert beskrivelse av hvordan problemene kan løses gjennom en utvikling av lokalsamfunn kombinert med nye institusjoner for internasjonalt samarbeid.

En spirituell reise

Jackson var på søken etter alternative forklaringer på den stadig mer alvorlige konflikten mellom økonomi og miljø, interessen strakte seg fra Stanislav Grof’s transpersonlige psykologi til den indiske guruen Swami Muktanda. Han var i kontakt med klarsynte i London og nyreligiøse i økolandsbyen Findhorn i Skottland. Inspirasjonen fra den kristne mystikeren Daskalos og den åndelige lederen Sai Baba fra India bør også tas med, for å vise Ross Jacksons åpenhet for nye forklaringer på sammenhenger og mening i tilværelsen. Hans spirituelle erfaringer førte til konflikt med gjeldende mekanistiske vitenskapelige forklaringsmodeller. Arbeidet med å innarbeide åndelig innsikt i økonomi og miljøansvarlig bedriftsledelse kuliminerte med etableringen av Gaia Trust i 1987. Stiftelsen hadde som formål å støtte opp om mennesker og prosjekter som bidro til å utvikle lokalsamfunn i en bærekraftig retning.

Økolandsbyer

Ross Jacksons kombinasjon av global finans og Gaia Trust utgjør en imponerende balansegang. Det er ikke uvanlig at profittmaksimerende finansmenn bruker en del av overskuddet på filantropiske prosjekter, som skal pynte på fasaden og bidra til positiv omdømmebygging. Jackson skiller seg fra denne dominerende trenden og bruker i stedet finansinstitusjoner til å skape samfunnsendring.

Jackson kritiserer nyliberal økonomi for å prioritere kortsiktig profitt på bekostning av miljø- og samfunnsansvar. Han begrunner at kostnadene ved en slik destruktiv økonomi skyves over på samfunnet og på kommende generasjoner. Institusjoner som WTO og verdensbanken bidrar til å fremme en miljøødeleggende og urettferdig økonomisk verdensordning. Veien ut av problemene går i følge Jackson gjennom proteksjonisme, det vil si å beskytte mennesker og natur mot konsekvensene av globalisert frihandel.

Den beste måten å etablere livskraftige samfunn innenfor rammene av bærekraftig natur er å initiere endring i retning av desentraliserte økolandsbyer. Ut fra erfaringer med etablering og utvikling av økolandsbyer (mange med støtte fra Gaia Trust) over hele verden gir Jackson en realistisk fremstilling av de utfordringene som må overvinnes på veien mot et globalt nettverk av økolandsbyer.

The Gaian World Order

I boken Occupy World Street lanserer Jackson et forslag som innebærer at «the Gaian World Order» forutsetter etablering av nye økonomiske og politiske institusjoner. Han nevner åtte globale institusjoner, som alle er forankret i kravet om at økologisk bærekraft er overordnet alle andre målsetninger. De nye institusjonene skal erstatte blant andre verdens handelsorganisasjon, verdensbanken og det internasjonale pengefondet, som alle tjener nyliberalismens idealer. I tillegg er det nødvendig å etablere et samarbeidende nettverk av mindre, selvstyrte, selvstendige stater, som er forankret i et grunnleggende ansvar for naturen.

For å komme i gang med endringsprosessen er det i følge Jackson nødvendig å etablere en Gaian League bestående av små nasjoner, som er villige til å gå foran for å vise vei. Han foreslår en kombinasjon av top-down initierte endringer gjennom etablering av internasjonale institusjoner og bottom-up initiativer drevet frem av initiativrike mennesker i ulike NGO-er. Endringsprosessene er drevet frem gjennom etablering av dialogbaserte, integrerte, samarbeidende nettverk på ulike nivåer.

Alternativet til å lykkes med the Gaian World Order er i følge Jackson sammenbrudd i økologiske og sosiale systemer, som følge av overbelastning av økosystemene, overbefolkning, utryddelse av plante og dyrearter og reduksjon i tilgang på naturressurser, blant annet olje og gass.

Økologisk økonomi

I følge Ross Jackson blir forholdet mellom økonomi og økologi snudd på hodet innenfor the Gaian World Order. Økonomi er fortsatt et virkemiddel for mest mulig effektiv ressursutnyttelse, men alltid innenfor økosystemenes premisser. Bedriftsledere har personlig ansvar for å ivareta miljø- og samfunnsinteresser i vid betydning. Målet for økonomisk virksomhet er å bidra til livskvalitet og well-being, i stedet for vekst i produksjon og forbruk. Jackson nevner syv hovedområder innenfor økologisk økonomi som er særlig viktige;

  • Det totale forbruket av naturressurser må holdes innenfor naturens tålegrense
  • Mer vekt på utvikling (av livskvalitet) enn vekst (i forbruk)
  • Sterk bærekraft innebærer at naturverdier ikke kan erstattes av menneskeskapt kapital
  • Overgang fra varer til tjenester løser ikke problemer knyttet til overforbruk av ressurser (kan utsette problemene)
  • All økonomisk virksomhet forutsetter tilgang på naturkapital
  • Internasjonale avtaler setter grenser for bruk av naturkapital
  • Ledelse basert på en kombinasjon av bottom-up (personlig ansvar) og top-down prinsipper (internasjonale avtaler)

Avslutning

Den viktigste utfordringen i dag er å sette i verk tiltak som bidrar til å realisere en økologisk økonomi innenfor the Gaian World Order. Økologisk bærekraft og respekt for menneskerettighetene har absolutt prioritet foran verdier som dominerer innenfor dagens nyliberale økonomiske system, for eksempel økonomisk vekst, konkurransekraft og produktivitet. Hvis vi ikke lykkes med å sette i gang en slik transformasjonsprosess kan resultatet bli at „we may not survive“. Dermed skulle valget være enkelt, „a bold initiative is necessary to shake up the logjam that is preventing global solutions from emerging in our contemporary world“ (Jackson 2012, s. 297).

Litteratur:

And We Are Doing It av Ross Jackson» Jackson, Ross (2000); Kali Yuga Odyssey: A spiritual journey, San Francisco, Robert D. Reed Publishers

» Jackson, Ross (2000); And we are doing it: Buliding an ecowillage future, San Francisco, Robert D. Reed Publishers

» Jackson, Ross (2012); Occupy world street – A road map for radical economic and political reform, Totnes, Green Books

Biografi:

Ross Jackson er født i Canada i 1938. Han flyttet til Danmark i 1964 og ble dansk statsborger i 1972. Han har mastergrad i industriell ledelse fra Purdue University og PhD i operasjonsanalyse fra Case Western University (USA). I 1966 etablerte Jackson et konsulentfirma i samarbeid med Peter Pruzan (jfr. Pengevirke nr. 1 2013). Jackson har lang og variert yrkeserfaring fra internasjonal finans og fra ulike NGO-er. Av spesiell interesse er hans engasjement som styreleder i Gaia Trust, en organisasjon som har som målsetning å bidra til en bærekraftig og spirituell verden. Han arbeider også aktivt innenfor the Global Ecovillage Network.