Nr. 2014/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bokforside Brett Scott

Hacking the Future of Money

Lars Hektoen

Publisert: 17/02/2014

Som tittelen på Brett Scott´s bok "The Heretics Guide to Global Finance, Hacking the Future of Money" antyder er dette ikke en vanlig protestbok. Isteden prøver den, gjennom å trenge inn og forstå hva som egentlig skjer i finansmarkedene, å finne frem til, og ikke minst oppfordre til å prøve ut noen alternative løsninger.

Forfatteren, Brett Scott, er sørafrikaner og er i dag bosatt i London. Han kaller seg en finansiell aktivist, og til forskjell fra mange aktivister som gjerne springer ut av en av sivilsamfunnets organisasjoner, har han noen år på baken som innsider i finansindustrien, nærmere bestemt i et hedgefond.

Brett Scott går rett på sak. „Dagens finansielle system er kronisk ute av stand til å styre penger på en positiv måte“, sier han og mener derfor at selve systemet må reformeres radikalt, det hjelper ikke at myndighetene innfører strengere regulering og høyere kapitalkrav. Boken kan fungere som en ‘gjør det selv’-veiledning til hvordan dette kan gjøres.

Innsiktsfullt om finansmarkedet

Men først gis leseren en meget god innføring i finansmarkedes irrganger. Scott beskriver avanserte markeder og finansielle produkter på en innsiktfull måte, lesbart og forståelig også for en ikke-studert. Men også studenter på BI og NHH, samt deres professorer, burde lese dette og på nytt tenke igjennom sine innlærte meninger om hva bank og finans handler om og hva det betyr for samfunnet at vi har et sunt finanssystem.

Del to i boken har tittelen jamming, som her kan oversettes med forstyrrelse, men for å jamme noe er det nødvendig å trenge innenfor og forstå kulturen. Brett Scott er en reformist som ønsker seg et finansielt system som bygger på menneskers og samfunnets reelle behov. Tredje del av boken kalles building. Brett Scott søker her etter de mer radikale alternativene til tradisjonell bank og finans. Visjonen tar utgangspunkt i det han kaller ‘artistisk finans’, løsninger som utvider grensene for det som kan synes realistisk. De eksakte løsningene kan komme senere, hevder han, i første omgang dreier det seg om å etablere prinsipper for design rundt begreper som åpenhet og mangfold. Som eksempler nevner han desentralisert crowdfunding, ‘P2P’ finansmodeller og kooperative systemer for deling av risiko, samt komplementære valutaer. Dette er konsepter som må testes i praksis, og det må etter hvert bygges en kritisk masse av brukere.

Kreativ hacking skaper nye løsninger

Denne utviklingen skal til dels skje gjennom det Brett Scott kaller „hacking the future of money“. Brett Scott ser på hacking som et opprør som fører til en kreativ ‘re-wiring’, der det skapes noe nytt ut fra det bestående systemet.

Hackerne karakteriseres ved at de;

  • Undersøker systemene nøye for å gjøre seg kjent med alle nyanser
  • Leter etter systemenes svakheter og blottstiller disse. Dette skjer på en opprørsk måte
  • Bruker sin kreativitet for å bygge nye kombinasjoner, til å skape noe nytt ut av det gamle

Noen har kanskje lest boken om Pi, gutten som etter et skipsforlis må overleve på en flåte, alene med en bengalsk tiger. Å dytte tigeren vekk fra flåten er ikke en opsjon, det samme kan sies om det herskende finanssystemet, det er noe vi inntil videre må leve med. Brett Scott bruker malende bilder som ‘ride the tiger’ og ‘be the tiger’. Vi må involvere oss og ikke se på finans som noe fremmed som bare folk som er i bransjen forstår og behersker.

Så da er det bare å begynne med å skifte bank! (som vel de fleste lesere av denne bokanmeldelsen allerede har gjort)