Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tegnet illustrasjon som viser samhandling og utveksling mellom mennesker
Nye muligheter

Prosjektlos for byggfellesskaper

ARILD ERIKSEN, SIV. ARK. MNAL, PARTNER OG DAGLIG LEDER I FRAGMENT AS

Publisert: 04/06/2024

Bærekraftige boligområder til folket!

Byggfellesskap er en bolig- og bygningsutviklingsmodell som er i sin barndom i Norge. Historisk har både selvbyggerlag og interessegrupper, som selegrendbevegelsen i Bergen, utviklet boliger i fellesskap, men i pressområder har denne utviklingsmodellen lenge vært vanskelig, særlig på grunn av tomtepriser, men også på grunn av manglende kunnskap om hvordan grupper kan settes sammen.

Foreningen for byggfellesskap har som formål å både formidle kunnskap og drive politisk påvirkningsarbeid for å gi flere mulighet til å utvikle boliger sammen med venner og familie. Grunnene til at Norge ligger langt bak andre nordiske og europeiske land på dette området kan vi bare spekulere på. Det kan være både at vi er en nasjon av selveiere, som til en viss grad kjøper bolig som investeringsobjekt tilpasset ulike livsfaser, og at det derfor ikke er like naturlig å utvikle noe i fellesskap med andre, eller at tomtepriser og kommuners manglende mulighet til å tilby langsiktige festeavtaler gjør at vi ikke kan få feste en tomt og slik redusere utviklingskostnaden.

I 2022 etablerte de norske, danske, svenske og finske foreningene et nordisk nettverk for å formidle byggfellesskapsmodellen i Norden og dele kunnskap fra de ulike landene. Den svenske søsterforeningen Föreningen för byggemenskaper har utviklet et kurs for en rolle de kaller “prosjektlos”. Da vi med støtte fra Husbanken utviklet et kurs tilpasset norske forhold og lovverk i 2023, brukte vi det samme begrepet, men vinklet det også mot pårørende for utviklingshemmede barn, og inkluderte bofellesskap for eldre, som Skyttertunet i Kongsberg, da vi under utviklingen av kurset studerte prosesser og gjennomføringsmetoder.

I samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), og støttet av Stiftelsen Dam, gjennomførte foreningen den første fagdagen rettet mot pårørende til utviklingshemmede barn den 20. mars på Deichmanske i Bjørvika. Fagdagen handlet i stor grad om utviklingsmodeller, enten i samarbeid med utviklere eller som egen organisasjon, relevant forskning på feltet, Husbanken sine støttemuligheter og eksempler fra andre som har gjennomført slike prosjekter.

Det nordiske nettverket for byggfellesskap, som også inkluderer foreninger for bofellesskap, mottok på slutten av 2023 støtte fra Erasmus og er i gang med å utvikle et felles nordisk kurs for prosjektloser. Målsetningen er både å synliggjøre hvordan andre nordiske land gjør byggfellesskap mulig, og å samle kunnskap og tilgjengeliggjøre den på tvers av landene. For alle som ønsker å utvikle bærekraftige boligområder med stor grad av fellesskapløsninger og selv beslutte alt fra byggeteknikk og materialbruk til leilighetenes utforming og opparbeidelse av uteområder med dyrking og lek, så er byggfellesskapsmodellen velegnet og fremtidsrettet.

Fragment AS er kunde i Cultura Bank.