Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tegnet illustrasjon av Eide Økogrend.
Fellesskapsløsninger og økosamfunn

Eide økogrend

Magnar Eide

Publisert: 26/09/2019

Eide økogrend er et initiativ for å skape ny fremtid for grenden Eide i Ytre Sogn. Det er blitt jobbet med dette gjennom mange år, og gjennom mange faser.

Fra i en periode å kun ha satt søkelys på Eide som framtidig økogrend blir det nå først og fremst fokusert på Eide som kunnskapsgrend, der etablering av aktiviteter innenfor kunnskap og opplevelse står sentralt. Det er likevel en klar forutsetning at rammene rundt det hele skal være Eide som Økogrend. Målet er altså å skape nytt næringsgrunnlag og ny bosetting på Eide, basert på aktiviteter innenfor kunnskap og opplevelse, tuftet på et bærekraftig levesett.

Mottoet er:

Opplevelse gjennom kunnskap – Kunnskap gjennom opplevelse.

Eide skal være en levende og moderne grend, som også gir inspirasjon og muligheter til å leve det gode liv. Arbeidet har vært drevet fram av entusiasme og begeistring over stedet og alle mulighetene det har å by på. Eide har alt som trengs for å skape et godt sted til å leve og bo.

Illustrasjon av planlegging ved Eide økogrend.

Verdigrunnlaget

Verdigrunnlaget for Eide Økogrend og kunnskapsgrenden kan symboliseres som et hjul.

Navet i hjulet utgjøres av de 4 søylene: Tid, Ro, Inspirasjon og Kreativitet, som er bundet sammen av bærebjelken Natur.

Rekkefølgen er ikke tilfeldig: Har du tid, så finner du ro. Har du ro, blir du inspirert. Er du inspirert, blir du kreativ.

Rundt ligger sirklene som beskriver- og skaper rammene for livet i grenda:

Jord- og havbruk, Bygninger og anlegg, Kunnskap og opplevelse

Nye krefter ønskes velkommen

Prosjektet har ikke hatt den ønskede framdriften i de siste årene, av ulike årsaker.

For å komme videre nå trengs det mobilisering. Det må flere drivkrefter til, mer inspirasjon og mer kreativitet.

Prosjektet er meldt inn som innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Se hjemmesiden som angir kontaktinfo og beskriver prosjektet ytterligere.

Her ligger også strategi- og tiltaksplan.