Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skaperstedet

Unni Beate Sekkesæter, Grunnlegger og daglig leder Foreningen Mikrofinans Norge

Publisert: 26/02/2015

Kreativ framtid og utvikling med mikrofinans i Norge.

Mikrofinans Norge er en interesse-, kompetanse- og serviceorganisasjon innen entreprenørskap, mikrofinansiering og inkluderende økonomi. Vi er organisert som en forening stiftet i 2010 og et ideelt AS (mikro lånefond) stiftet i juli 2014, men har røtter tilbake til mikrofinansprosjekter startet allerede i 1996 og 2003. Vi jobber helhetlig for å støtte opp om gründere og for å løse noen av utfordringene de møter både før og etter oppstart. MFN har nærhet til kunden og kunden i fokus som prinsipp når vi formidler både kunnskap og finansiering til oppstart av bedrifter.

Vår visjon er å fremme menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, nettverksbygging og finansiering for gründere. Vi vil bidra til et likeverdig samfunn gjennom økt økonomisk og finansiell inkludering i Norge. Dette gjøres gjennom økt tilgang til relevant kompetanse og kunnskap og å bedre finansieringsmuligheter. MFN jobber også for å bedre samfunnsmessige rammevilkår for de minste bedriftene opp mot f.eks. NAV systemet i og med at flere i vårt nettverk i perioder har vært avhengige av en overgang fra NAV til egenetablering. I Europa generelt er dette mye enklere enn i Norge, hvor mange av ytelsene stopper helt opp i det øyeblikk man får omsetning fra egen virksomhet.

Sentralt for vårt arbeid er å skape gode vilkår for mikrofinans og bedre vilkår for finansiering av små forretningsforetak. For øyeblikket er derfor en godkjenning fra Finanstilsynet under behandling. Saken må videre til Finansdepartementet, men etter at den er ferdigbehandlet er håpet at vårt nye lånefond, Mikrofinans Norge AS, skal kunne yte lån til oppstartbedrifter og andre næringsdrivende som ikke får lån i vanlig bank.

Skaperstedet: Kreativ framtid og utvikling er et nytt prosjekt som bygger på elementer fra tidligere virksomhet i MFN. Vi leier 200 m2 lokaler i Kolbotn Sentrum der Skaperstedet holder hus. Mer enn 50 deltakere har funnet veien dit på ulike aktiviteter så langt. I dette prosjektet har vi satt sammen elementer av det vi oppfatter kan virke positivt for mennesker som sliter med å komme i vanlig arbeid. Vi setter sammen personer/prosesser på nye måter med også coaching og kreative prosesser med kunst som del av prosjektet. Vi har allerede 5 kunstnere aktivt engasjert på ulike måter, og mange fler maler og gjør andre aktiviteter i vårt ‘kreative rom’ hver mandag og onsdag. Et felles kunstprosjekt med Oppegård Kommune er underveis: vi skal skape et kunstverk med navnHjerterom i en park på Kolbotn med deltakelse av våre brukere sammen med befolkningen ellers.

Muhammad Yunus på Kolbotn

Vi er i dialog og kommer stadig med innspill til norske myndigheter og politikere, og vi ønsker endring! Derfor tok vi initiativet til å arrangere European Social Business Forum 2015 i Kolben Kulturhus med bl.a. fredsprisvinner Muhammad Yunus som hovedtaler. Nesten alle deltakere på våre etablererkurs og mange andre fra vårt nettverk deltok som frivillige under konferansen Eropean Social Business Forum 2015 den 19/3, og fikk anledning til å drive networking og fikk også kort presentert sin forretningside i plenum! Ca. 30 av våre kunder var involvert i arrangementene som frivillige, utstillere, og et par åpnet sine lokaler for ‘study trip’ deltakerne den 20/3. 18/3 arrangerte vi workshop om Social Business City i Oslo Rådhus med professor Yunus i spissen. 20/3 holdt et par av våre kunder innlegg om sine bedrifter på Skaperstedet, også for Muhammad Yunus selv! På bildet ser du Qudsia Amtul Quddus som har tatt 4 lån (fra kr 2 000 til 200 000) til sin systue og stoffbutikk i Drammen og som har vært med i nettverket i mer enn 10 år. Denne dagen er hun avbildet på Skaperstedet sammen med Nobelprisvinner Muhammad Yunus og modeller fra Grameen Creative Lab med hennes selvsydde klær.

I alt arbeid på Skaperstedet og med mikrofinans ellers ønsker vi å ha en helhetlig tilnærming til brukernes utvikling mot målet: å komme i meningsfull aktivitet eller arbeid. Vi tilbyr coaching, kursing, kreative prosesser samt nettverk og veiledning. Hjelp med økonomiske problemstillinger og ledelse tilbys for de som ønsker å skape noe eget, og tilbud om mikrolån gis der det behøves, men vårt nye lånefond venter fortsatt på godkjenning fra Finanstilsynet, så lånevirksomheten lar vente litt på seg grunnet treghet i det offentlige systemet. Skaperstedet skal være et sted å diskutere ideer, skape nye muligheter og slik bedre livskvalitet og personlig utvikling, og det har det blitt!

Manglende lånekapital til levebrødsforetak uten sikkerhet

Vi er av den oppfatning at det i dag er mangel på lånekapital til oppstart av levebrødsforetak i Norge, spesielt i storbyene hvor flest nye virksomheter starter opp. I tillegg er den lånekapitalen som finnes dyr for smågründere og krever sikkerhet i eiendom eller andre eiendeler. Det finnes lite til ingen forskning eller statistikk om små lån til næringsvirksomhet, men det er generelt enighet om at disse i dag finansieres gjennom venner og familie eller gjennom økt huslån, og at de regnes som kunder med høy risiko. Vi mener at den beste måten å avdempe denne risikoen er i bygging av kompetanse og kunnskap hos den enkelte gründer.

Andre utfordringer for gründere er inntekt til livsopphold under oppstart, kunnskap vedrørende drift, regnskap og marked, samt behov for sparringspartnere og nettverk. Våre hovedaktiviteter er derfor kursing, coaching og veiledning, nettverksgrupper, utvikling av mikrofinansiering til gründere, samt interessepolitisk arbeid. Vi har fokus på rammevilkår for gründere generelt og på grupper som faller utenfor sosialt og finansielt i norsk kontekst. Våre kunder er et snitt av den ordinære befolkning, men vi har også spesielt fokus på innvandrere, ungdom, kvinner, nasjonale minoriteter, personer som har restarbeidsevne, men som ikke er en del av arbeidslivet nå, samt arbeidsledige. Våre aktiviteter for ulike grupper har som målsetting både å øke verdiskapning og entreprenørskap og inkludering i arbeids- og samfunnsliv.

Når dette skrives står et EU program i fokus hos oss. 33 % av nye bedrifter i EU startes av arbeidsledige, og Norge er invitert inn i et nytt program for kompetanseheving, Mikrofinans og sosialt entereprenørskap: EaSI –program for sysselsetting og sosial innovasjon. Men før vi kan nyte godt av dette må Stortinget stemme ja til hele programmet. MFN med samarbeidspartnere har jobbet iherdig for å prøve å få Norge til å henge seg på dette programmet, som kan bety midler til både mikrofinans og soialt entreprenørskap i millionklassen også til Norge. Vi har fått hjelp fra Det Europeiske Mikrofinansnettveket v/ General Manager Jorge Ramirez, som deltok under to workshops vi har arrangert. Den ene var under Partnership for Change konferansen 6/5-15.