Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Den internasjonale bankbevegelsen

Lars Hektoen, banksjef i Cultura Bank

Publisert: 25/02/2014


– felles verdier, ulik lokal tilnærming

Alternative banker organiserer seg i nettverk på tvers av verdensdeler og kulturer. Selv om organisasjonsform og fokusområder kan være forskjellige, deler de en felles visjon om et mer rettferdig og bærekraftig verdenssamfunn.

Ulike organisasjonsformer og ulikt fokus

Gjennom det internasjonale banksamarbeidet møter vi den europeiske kooperative bevegelsen, som også har banker som en del av sitt virke. Cultura Banks fødselshjelper, den tyske GLS bank, er en kooperativ bank. Vi ser også at finansvirksomhet kan oppstå som en form for sosialt entreprenørskap, private initiativer som på forretningsmessige forutsetninger bidrar til å løse ulike problemer i samfunnet. BRAC bank i Bangladesh er et godt eksempel på dette. Mens det på den sydlige halvkule er naturlig at fattigdomsbekjempelse og sosial ulikhet står i fokus, får hensynet til miljøet ofte størst oppmerksomhet i Europa og Nord-Amerika.

Felles idégrunnlag

Bankene kan være svært forskjellige i sin organisasjonsform og opprinnelse. Det er derfor interessant å se nærmere på hvilke grunnleggende ideer som binder disse bankene sammen på tvers av ulike kulturer og ideologier og ulike økonomiske forutsetninger. Både GABV (Global Alliance for Banking on Values) og FEBEA ( Federation of European Ethical and Alternative Banks), de to organisasjonene der Cultura møter sine utenlandske venner, har i sine statutter fastlagt som grunnprinsipp at banken gjennom sin virksomhet skal bidra til en positiv utvikling av miljø og samfunn. I dag uttrykkes dette gjennom begrepet ‘triple bottom line’; People, Planet, Prosperity, mennesker, miljø og en sunn og bæredyktig økonomi. Det er interessant i seg selv å se hvordan de samme grunnleggende ideene slår rot i samtlige verdensdeler, men utvikler seg ut fra lokalsamfunnenes aktuelle behov. Fokus på realøkonomi og nærhet til kunder og lokalsamfunnet er et annet fremtredende fellestrekk. Da de fleste bankene er relativt små, er det viktig at det internasjonale samarbeidet bidrar til større synlighet og styrke i bestrebelsene for å bedre rammevilkårene for små, lokale aktører i finansbransjen.