Nr. 2015/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppe mennesker ved skogområde

Kretsløpsjordbruk kan løse miljøproblemer

Jannike Østervold

Publisert: 26/02/2015

Med utgangspunkt i forskning fra Järna i Sverige ble det i perioden 2010-2013 gjennomført et forsk­ningsprosjekt om økologisk kretsløpsjordbruk i 10 land rundt Østersjøen. Målet var å redusere avrenningen fra jordbruket. Prosjektet videreføres nå med internasjonal orientering.

Forkortelsen BERAS står for Building Ecological Recycling Agriculture and Societies. Arbeidet er en videreføring av forsøksvirksomhet som er gjort i Järna i Sverige, der de har sett på hvordan et kretsløpsbasert jordbruk med balansert husdyrhold kan redusere forurensning fra jordbruket og opprettholde jordens fruktbarhet. En av konklusjonene til prosjektet var at kjøttkonsumet må ned på ca. 20 % av dagens nivå for at det skal være bærekraftig. Men en viss mengde husdyrhold er hensiktsmessig for å skaffe gjødsel til vekstene som dyrkes.

Vi kan få både mat og miljø

Nå videreføres disse erfaringene internasjonalt, og ambisjonene er å utvikle kretsløpsbaserte produksjonssystemer som kan skaffe verden mat, samtidig som det produseres på en måte som gjør at økosystemene ikke overbelastes og vi kan bevare naturmangfoldet for senere generasjoner.

Prosjektet BERAS International kombinerer forskning, innovasjon og entreprenørskap. I Ladakh i India har de nylig gjort studier av matvanene til 50 familier i forbindelse med konseptet Diet for a Green Planet, og forskere fra Ladakh har vært på besøk hos BERAS i Järna. BERAS samarbeider også med miljøer i Polen, Latvia og Hviterussland.

10 samarbeidspartnere i Sverige, Latvia og Hviterussland samarbeider om å bygge opp kompetanse på økologisk jordbruk, bærekraftig matproduksjon og kretsløpsjordbruk for å redusere lekkasjen av nitrogen og fosfor til Østersjøen, samtidig som produksjonskapasiteten beholdes.

BERAS har innledet et samarbeid med Universitetet i Nordland med Ove Jakobsen og teamet som utvikler kretsløpsøkonomi. DEBIO har også gått med som aktiv deltaker i BERAS nettverket.

Det er også etablert selvstendige BERAS prosjekter i den Dominikanske Republikken, Haiti og i Tamil Nadu og Pondicherry i India.

Kurs for barn, ungdom og bønder

BERAS er opptatt av å formidle kunnskapene videre og tilbyr et variert kursprogram. Ett av dem er et 1-dagers kurs i østersjøvennlig mat. Her får du vite hvordan du kan leve bærekraftig av det som kan dyrkes på dine 2 000 kvadratmeter med jord, som er omtrent den andelen hver innbygger på jorden har til rådighet hvis vi skal dele likt.

Et annet tibud er ukeskurset beregnet på bønder som ønsker å utveksle erfaringer om økologisk kretsløpsjordbruk.

Det er også utviklet kursmateriale rettet mot barn og unge, et populært kurs er ‘handleposen’, der elevene får presentert en handlepose med matvarer og blir bedt om å følge en matvare fra butikken og tilbake til bonden. Hva slags miljøeffekter har de forskjellige prosessene – transport og produksjon?

19.–21. mai i år blir det en internasjonal konferanse på kulturhuset i Järna, Sverige. Hovedtema er FNs International Year of Soils, men i løpet av de tre dagene vil også tas opp hele bredden av BERAS-arbeidet med landbruk, mat og landsbygdsutvikling.

Foto: fra venstre: Maud Gyberg, Tashi Chhonzom, Jostein Hertwig, Thinly Dawa, Stanzin Dolkar, Agneta Falk.